Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Uttesting av metodikk for tilpasning av norsk talesyntese for offentlig sektor (forprosjekt)

Utfører: VoiceASP AS, i samarbeid med NTNU

Prosjektleder: Stein Stølen, VoiceASP AS

Innhold: Internett er blitt en viktig kanal for informasjon fra det offentlige. www.regjeringen.no og www.norge.no er gode eksempler på dette. Det er beregnet at om lag 30 % av Norges befolkning har problemer med å lese tekst på Internett; blinde, svaksynte og folk med ulike lesevansker.

Hensikten med forprosjektet var å teste ut nye og mer effektive metoder for å forbedre norsk talesyntese til bruk i offentlig informasjon, slik at de som benytter offentlige taleportaler kan få en bedre brukeropplevelse. Målet var å etablere et nytt uttaleleksikon for den norske talesyntesen Kari fra Acapela Group på minimum 1.250 ord og oppnå minimum 90 % oppretting (frekvensfordelt).

Prosjektet var en videreføring av det IT Funk-støttede forprosjektet Stemmestyrt informasjonsportal for blinde og svaksynte fra 2003. Her testet man ut kvaliteten på norsk talegjenkjenning med tanke på taleportaler for funksjonshemmede.

Som en del av forprosjektet ble det opprettet en referansegruppe med deltakere fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Deltasenteret, Norge.no, Odin (Departementenes servicesenter), Hole kommune, Norges Blindeforbund og Dysleksiforbundet. De to organisasjonene stilte også med brukerrepresentanter som testpanel for den ferdige løsningen.

Arbeidet tok utgangspunkt i domenet www.norge.no. Alle benyttede ord (totalt 11.433) ble skannet inn og lagt inn i en database, rangert etter brukerfrekvens. Fordelingen viste at ca 10 % av ordene stod for hele 90 % av alle de benyttede ord på domenet. Databasen ble deretter ”vasket” mot NTNUs fonetiske database NorKompleks. Ord som ikke fantes i denne databasen, ble testet av assistenter ved NTNU, og alle ord de mente kunne forbedres ble transkribert og lagt inn. Resultatet ble et nytt uttaleleksikon for talesyntesen Kari på 1496 ord, med mer enn 98 % oppretting av feiluttalte ord (frekvensfordelt). For sluttbrukerne var dette en markert forbedring, noe som også ble bekreftet av testpanel og referansegruppe. Prosjektet har dermed bidratt til en kvalitetsheving av norsk talesyntese for offentlig sektor.

Resultatene viser at metodikken er velegnet også for større databaser, eksempelvis regjeringens informasjonsside www.regjeringen.no. Man vil her kunne benytte domenet www.norge.no og NorKompLeks databasen som erfaringsgrunnlag. Det vil også være ønskelig å skanne norge.no-domenet jevnlig for å rette opp nye ord som er kommet til. Det er planlagt møter med FAD for å drøfte om det kan være finansiering for dette.

I prosjektet ble det avdekket noen grunnleggende feil i talesyntesen Kari. Det ble også identifisert et behov for en talesyntese for nynorsk. Etter at prosjektet var avsluttet, ble det holdt et møte mellom VoiceASP, NTNU og Alcapela Group om retting av i feil i talesyntesen. Det ble samtidig diskutert hvordan en kan utvikle en talesyntese for nynorsk basert på det materiale som foreligger, forutsatt nødvendig finansiering.

Varighet: 15.3.2006 – 1.9.2006 (avsluttet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk (metodeprosjekt)

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26