Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Universelt utformet verktøy for CRM (Customer Relationship Management, kundeoppfølging)

Utfører: Norges Handikapforbund i samarbeid med Microsoft Norge, Microsoft USA, Columbus IT, MediaLT og Deltasenteret.

Prosjektleder: Kaare Moe, Norges Handikapforbund

Innhold: Prosjektet har utredet, testet og dokumentert hva som skal til for å få et standard rammeverk for kundeoppfølging, CRM (Customer Relationship Management) universelt utformet og implementert.

Prosjektet hadde følgende milepæler:

  • Definere funksjonalitet basert på kravspesifikasjoner.
  • Identifisere utfordringer knyttet til tilgjengelighet.
  • Teste standardløsninger mht UU.
  • Brukersentrert design i implementering av NHFs løsning.
  • Brukertester.
  • Korrigeringer.
  • Dokumentere erfaringer.

Kunnskapen om universell IKT er i dag begrenset, både hos utviklere, leverandører og innkjøpere av programvare - og blant eksperter på hjelpemidler. NHF har derfor gjennomført et avansert CRM-prosjekt for å få kunnskap om hvordan eksisterende programbaserte rammeverk kan utnyttes for å utvikle løsninger som også er egnet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Målet er at verktøyet skal kunne brukes av alle.

Funksjonshemmede har vært med i alle faser av prosjektet. NHFs erfaring er at blinde ansatte sliter mest med eksisterende programvare. Testing med skjermlesere og andre hjelpemidler har derfor vært en viktig del av prosjektet. Det er lagt opp til at CRM-applikasjonen skal fungere for alle det er naturlig å regne som målgrupper.

Resultatene er verdifulle i mange sammenhenger, og NHF legger stor vekt på at alle skal få tilgang til kunnskap og erfaringer fra prosjektet. Målet har vært at CRM-verktøy skal kunne brukes av alle typer brukere, og prosjektet har gitt et viktig bidrag til å realisere målet om tilgjengelighet og deltakelse for alle, spesielt i arbeidslivet.

Som ledd i formidlingen fra prosjektet har MediaLT laget en veileder som er fritt tilgjengelig på selskapets hjemmeside: http://www.medialt.no/universell-utforming-som-prosess-virkemiddel-og-maal-i-utvikling-av-ny-programvare/1016.aspx

I tillegg til brukerne av CRM-verktøy, vil resultatene også være til nytte for leverandører av utviklingsverktøy, programeiere, IT-konsulenter, programmerere, rådgivere og innkjøpere i offentlig og privat sektor. Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav om universell utforming av nye IKT-løsninger fra 2012 gjør denne kunnskapen viktig for alle som er involvert i utvikling og bruk av slike. Offentlig sektor har lenge vært forpliktet til å legge vekt på universell utforming i sine anskaffelser, men hittil har markedet i liten grad kunnet tilby gode universelt utformede løsninger.

Varighet: Juli 2009 - november 2010 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 24.11.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26