Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet)

Utfører: MediaLT, i samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede, CP-foreningen, Nettverk for downs syndrom, Trøndelag kompetansesenter, Haukåsen Skole, NAV SIKTE (tidligere Senter for IKT-hjelpemidler), Microsoft Norge AS, Electronic Arts Norge AS, IGEL Kompaniet AS, Funcom Oslo AS, Föreningen Furuboda Kompetens Center (Sverige) og Universitetet i Linz (Østerrike).

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: Målet med prosjektet har vært å tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for unge og voksne mennesker med sammensatte lærevansker. Tradisjonelt har spesialtilpassede løsninger og pedagogikken fulgt hverandre som hånd i hanske, mens underholdningsverdien ofte har kommet i bakgrunnen. Et forprosjekt gjennomført i perioden 1.4.-30.11.2002 dokumenterte at det var et stort behov for å tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for denne målgruppen, og at de ønsker å bruke de samme produktene som befolkningen ellers.

Inkluderende og underholdende har derfor vært sentrale stikkord for arbeidet i prosjektet, som både har tilrettelagt standardspill og utviklet ny programvare for målgruppen. I tråd med målsettingen om universell utforming har hovedinnsatsen i prosjektet vært rettet mot den kommersielle IT-underholdningsbransjen.

Aktivitetene er gjennomført i samarbeid mellom ledende miljøer innen prosjektledelse, brukerkompetanse, spill- og programvareutvikling. De norske firmaene Microsoft Norge AS, Electronic Arts Norge AS og Funcom Oslo AS stilte sine produkter til rådighet for relevant tilrettelegging i prosjektet. De har også tilført prosjektet en bred kontaktflate inn mot spillbransjen internasjonalt. Fagmiljøene på brukersiden har stått for gjennomføringen av kvalitative tester med brukerne og bidratt med faglige innspill og ideer.

  • I prosjektet er det utviklet retningslinjer for utvikling av underholdende programvare. Retningslinjene har fungert som et samarbeidsverktøy i arbeidet med å teste ut, tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for målgruppen. Retningslinjene har vært gjenstand for kontinuerlig utvikling gjennom hele prosjektperioden.
  • Som en del av prosjektet er det innledet et internasjonalt forskningssamarbeid med Universitetet i Linz knyttet til retningslinjene. Dette har resultert i etableringen av et internasjonalt styre som nå arbeider med å videreutvikle og markedsføre dem på verdensbasis. MediaLT har vært i USA og diskutert retningslinjene med Microsoft og Electronic Arts og har etablert et samarbeid med den internasjonale interessegruppa for spillutviklere (IGDA). Målet er at retningslinjene etter hvert skal få samme status som WAI (Web Accessibility Initiative).
  • Med bakgrunn i forskningssamarbeidet med Linz er det opprettet en internasjonal nettside: http://gameaccess.medialt.no. Tanken med nettsiden er at den skal være en informasjonskanal, informasjonsbank og et samarbeidsverktøy for internasjonale spillutviklingsmiljøer og kunnskapsinstitusjoner.

For å gjøre underholdningsprodukter i det ordinære markedet tilgjengelige for målgruppen, uten at det går på bekostning av underholdningsverdien, har prosjektet lagt vekt på tilpasning av eksisterende hjelpemidler og utvikling av nye styringsmuligheter:

  • I prosjektet er det utviklet en ny styringskonsoll for dataspill: en Sitski. Dette er en alpinkjelke for funksjonshemmede (kort slalåmski med en spesialdesignet stol) som brukes til å styre alpin- og utforspill.
  • Prosjektet har også dokumentert og systematisert ny kunnskap om hvordan tilgjengelighetsfunksjonen i Windows kan brukes for å øke spillopplevelsen for målgruppen.

Som en del av prosjektet har MediaLT utviklet Norges første fullt utstyrte og tilrettelagte spillrom for funksjonshemmede, kalt Spillehula. Spillrommet, som er bygd opp i MediaLTs lokaler i Oslo, viser hvordan det er mulig å legge til rette for at ulike grupper funksjonshemmede kan få en maksimal spillopplevelse. Dit kan brukere og fagfolk komme for å prøve ut spill med utradisjonelle styringsmåter og delta på kurs om hvordan tilpasninger kan gjøres. Det planlegges flere aktiviteter i tilknytning til Spillehula. Målet er at disse aktivitetene på sikt vil gjøre det mulig å etablere spilltilrettelegging som et eget forretningsområde.

I samarbeid med Föreningen Furuboda Kompetens Center og Funka NU i Sverige har prosjektet utviklet et felles nordisk nettsted: Spillehula.no. Nettstedet har fungert som en idé- og innholdsbank for målgruppen og støtteapparatet. På bakgrunn av erfaringene fra dette samarbeidet har en funnet det mest hensiktsmessig å flytte nettstedet til Norge. Planen er å bygge innholdet inn i MediaLTs nettsatsing og knytte det opp mot aktivitetene i det tilrettelagte spillrommet.

Ofte vil det være umulig å tilrettelegge standardspill som ”alle” kan bruke. Dette ble ytterligere bekreftet av brukertestene i prosjektet. For å imøtekomme de svakeste brukernes behov for underholdningsprodukter har prosjektet:

  • Videreutviklet eksisterende programvare for målgruppen, gjennom å tilpasse en tilgjengelig mediaplayer til Rolltalkprogramvaren Programsnekker.
  • Utviklet et helt nytt online musikkspill med universell design, kalt HeiPipLerke. On-line spill for målgruppen er mangelvare, og musikk er noe av det som appellerer mest til ”de svakest fungerende brukerne”. Gjennom utviklingen av dette spillet har prosjektet dokumentert hvordan det er mulig å implementere tilgjengelighetsfunksjonalitet i et eksisterende utviklingsmiljø som Flash.

Aktivitetene i prosjektet er presentert i riksdekkende medier, faglige publikasjoner, tidsskrifter, blader, nettesteder og på internasjonale konferanser. I etterkant av prosjektet vil det bli utarbeidet en engelsk rapport. MediaLT planlegger også et seminar om spilltilgjengelighet hvor resultatene fra prosjektet vil bli presentert.

Resultatene fra prosjektet vil bli fulgt opp gjennom et planlagt EU-prosjekt, i samarbeid med Universitetet i Linz og en rekke andre europeiske partnere.

Du kan lese mer om prosjektet Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS) på MediaLTs hjemmeside.

Varighet: 1.1.2004 - 30. 9.2006 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26