Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Universell tilgang til nye kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende (forprosjekt)

Utfører: InterMedia, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Feiringklinikken AS.

Prosjektleder: Anne Moen, InterMedia, UiO

Innhold: Målet med forprosjektet var å utforske, inkludere og demonstrere krav og prinsipper for universell tilgang til IKT-baserte kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende i rekonvalesens. Forprosjektet har også bidratt til kunnskap og metoder som kan gjenbrukes og videreutvikles i andre informasjons- og kommunikasjonstjenester overfor brukere med kroniske tilstander eller sammensatte funksjonshemminger.

IKT-baserte kommunikasjonsarenaer kan fremme mestring og brukermedvirkning, samt legge til rette for læring og likemannsarbeid i rekonvalesens etter en akutt sykdomsperiode eller i forbindelse med kronisk sykdom. For at dette skal kunne bli et reelt tilbud til alle i framtiden, er det viktig at hensyn til den enkeltes behov og forutsetninger blir vektlagt tidlig i utvikling og design av slike tjenester. Arbeidet i forprosjektet har vært en del av postdoktorprosjektet ”Pasient og pårørande InformasjonsTenester (PIT)”, ved InterMedia, Universitetet i Oslo. Postdoktorprosjektet, som ble finansiert av programmet IKT i medisin og helsetjeneste, er avsluttet. InterMedia har publisert et engelsk sammendrag av postdoktorprosjektet på sitt nettsted.

Ved å ta inn universell utforming som en premiss for arbeidet, har man fått fram bevissthet om og vist eksempler på en løsning som ga brukere med ulike funksjonsnedsettelser samme mulighet som andre til å hente informasjon i nettbaserte omgivelser.

Forprosjektet har spesielt undersøkt hvordan nettbasert informasjon og kommunikasjon kan presenteres og legges til rette slik at arenaen er enkel å bruke, lett tilgjengelig og fremmer deltakelse også for brukere med begrensninger knyttet til syn, kognisjon og finmotorikk. Det er utarbeidet en kravspesifikasjon for utforming av en IKT-basert kommunikasjonsarena som skal være tilgjengelig for alle brukere, i dette tilfelle pasienter og pårørende i rekonvalesens etter hjerteoperasjon. Kravene bygger på internasjonale standarder for webtilgjengelighet (WAI-retningslinjene fra World Wide Web Consortium). Norske brukermiljø og internasjonale institusjoner med kompetanse på feltet har også kommet med anbefalinger.

Sammen har dette lagt rammene for design og utvikling av en prototyp (kalt REPARERE) der også eksempler på de konkrete kravene til universell utforming illustreres, se: http://www.intermedia.uio.no/lenya/reparere/live/index.html. Ved å klikke på lenkene til venstre i nettsiden får man en presentasjon av all informasjon om ett tema. I margen til høyre på hovedsiden er det lagt opp til eksterne lenker og framtidig weblog / kommunikasjonsarena. Dersom man logger seg på som Anne presenteres et utvalg av informasjon relevant for første fase i rekonvalesensperioden. Sidene er utformet med svart tekst og gul bakgrunn, slik Norges Blindeforbund foreslår for svaksynte. Logger man seg på som Jan presenteres sidene i normal visning, med et utvalg av informasjonen fra fase to i rekonvalesensen.

Du finner en omtale av prototypen REPARERE på InterMedia weblog. For mer opplysninger om forprosjektet og prototypen, ta gjerne kontakt med prosjektleder Anne Moen eller InterMediaLab.

Varighet: 01.09.2003 - 01.09.2004 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT i medisin og helsetjeneste

Arbeidet med utvikling av prototypen REPARERE har ført til at prinsippene om universell tilrettelegging og design for alle er integrert i InterMedias webutviklingsplattform.

InterMedia er involvert i flere nye utviklingsprosjekter hvor universell utforming står sentralt. Blant annet har de satt i gang et samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin om universell tilrettelegging i et forprosjekt kalt “Brukermedvirkning i design og utvikling av IKT-baserte helseinformasjonsressurser”. Forprosjektet er finansiert av Telemedisinsk Forsknings- og Utviklingsfond og gjennomføres under ledelse av Dr. polit Halgeir Holte.

InterMedia samarbeider også med Institutt for kulturstudier (IKS) om å utvikle et audiovisuelt case i emnet ”Byggeskikk og boligforhold”, basert på universell utforming. Innholdet er konsentrert rundt Sagastua på Norsk Folkemuseum og hovedutfordringen er å lage et audiovisuelt case som både er faglig utfordrende for alle studentene og har en universell utforming. Se nærmere beskrivelse på InterMedias nettsider: http://www.intermedia.uio.no/projects/flexiblelearning/sagastua.html.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26