Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ung og begeistret: IKT-basert IADL-opplæring og trening for unge med utviklingshemming (forprosjekt)

Utfører: Karde AS, med støtte av en referansegruppe bestående av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), StatPed, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Fellesorganisasjonen (FO), skoleverket og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

Prosjektleder: Cand.med. Gro Marit Rødevand, Karde AS

Innhold: Prosjektets hovedformål var å legge grunnlaget for utvikling av IKT-basert IADL-opplærings- og treningsprogram for ungdom med utviklingshemming, slik at de kan mestre hverdagslivets komplekse aktiviteter og få et mest mulig selvstendig liv. Det er lagt vekt på ferdigheter som fremmer utdanning og opplæring, inkludert overgangen mellom utdanning og arbeid. Forkortelsen IADL står for ”Instrumental Activities of Daily Living”.

Prosjektet har vært konsentrert om fire oppgaver:

 1. Lage en systematisk oversikt over hvilke kunnskaper og ferdigheter som er viktig for ungdom med utviklingshemming for å mestre og å ha et mest mulig selvstendig hverdagsliv. Utdanning og jobbtrening er rammen for de daglige aktivitetene.
 2. Utarbeide en oversikt over eksisterende IKT-baserte opplærings- og treningsprogram i Norge relatert til de aktuelle kunnskapene og ferdighetene. Det er dessuten gitt en oversikt over program som finnes i Storbritannia, men ikke i Norge.
 3. Utforme en skisse (generisk arkitekturskisse) over prinsippene for et ferdig program som skal kunne brukes både på PC- og mobiltelefon, med spesifiserte krav til hvilke funksjonelle elementer et slikt system må inneholde. I tillegg er det laget en kravspesifikasjon for hva et egnet opplæringsprogram bør inneholde sett fra brukerens perspektiv.
 4. Vurdere mulighetene for et større prosjekt for utvikling av et ferdig produkt. Det er også vurdert aktuelle samarbeidspartnere og finansieringskilder for et slikt prosjekt.

Tre prosesser er gjennomført:

 1. Kartlegging av eksisterende IKT-verktøy for opplæring og trening av dagliglivets komplekse ferdigheter i Norge og i England.
 2. Intervjuundersøkelse blant personer med erfaring innen området utviklingshemming:
  • Fagpersoner innen skoleverk, arbeidsliv og boliger
  • Foreldre
 3. Internettundersøkelse blant
  • Fagpersoner i skoleverket
  • Fagpersoner i omsorgsapparatet
  • Familier, først og fremst foreldre

Det ble lagt stor vekt på webundersøkelsen både når det gjelder kvalitet og respons. Man fikk inn svar fra 75 respondenter, over halvparten av dem var foreldre. Resultatene viser at 95 prosent hadde opplevd flere utfordringer når det gjelder opplæring og trening av personer med utviklingshemming i vanlige aktiviteter knyttet til skole og arbeidsliv. Nesten like mange (87 %) syntes det burde gis mer opplæring og trening i hverdagslivets aktiviteter enn de hadde opplevd med. De mente det særlig er behov for mer opplæring og trening i sosialt akseptabel oppførsel og håndtering av penger. Dernest kom matlaging, rengjøring, klesvask og personlig hygiene, som skift av skitne klær.

Hovedutfordringen i dag synes å være at det er uklart hva man bør gis opplæring i og hvordan man bør trene. Dessuten er det nødvendig med individuell tilrettelegging for hver enkelt person med utviklingshemming, og dette er vanskelig å få til. Barn og unge med utviklingshemming er opptatt av IKT, både PC og mobiltelefon og annet digitalt utstyr. Men det finnes få tilbud om IKT-opplæring og trening, bortsett fra enkelte PC-kurs.

Resultatene fra prosjektet er formidlet gjennom foredrag under World Down Syndrome Congress i Dublin, Irland i august 2009 og foredrag i Oslo fylkeslag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i september 2009. Det tas sikte på å publisere resultatene i fagtidsskrift innen pedagogikk og spesialpedagogikk, samt presentere prosjektet i Down Syndrome Research and Practice og Down Syndrome Quarterly.

Sammendrag av foredragene finnes på hjemmesiden www.karde.no/Dublin-presentasjon.pdf

Varighet: November 2008 – juni 2009 (forprosjektet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.02.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26