Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tilgjengelig webpublisering (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS, i samarbeid med Huseby kompetansesenter, NAV SIKTE, Deltasenteret og Miles AS.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: Målet med forprosjektet var å lage en tilgjengelig demonstrator for web-basert publisering av strukturert og universelt utformet innhold

Publisering på nett er en viktig del av informasjonssamfunnet, men løsningene som brukes er ofte ikke universelt utformet. Web-baserte grensesnitt for innlegging av data (ofte kalt rike applikasjoner eller web 2.0) blir stadig mer vanlig, som for eksempel ved utfylling av søknader, skjemaer, bestilling av billetter, publisering på nettet med mer. Bruk av nettbaserte systemer der mennesker er både produsent og konsument, som wiki, blogger og diskusjonsfora, er også økende.

Forprosjektet startet med en kartlegging og tester av de mest brukte publiseringsløsningene. Resultatene viste at disse var lite tilgjengelige for blinde og andre som bruker datatekniske hjelpemidler. Mange av dagens publiseringsverktøy mangler alternativer til bruk av mus, noe som gjør løsningene svært lite effektive og i verste fall helt ubrukelige for mennesker som benytter skjermlesere, skjermforstørrere og lignende. For blinde dreier utfordringene seg blant annet om fokus, oversikt, håndtering av hurtigtaster og effektiv navigering i skjermbildet.

Prosjektgruppen valgte derfor å utvikle en ny publiseringsløsning fra grunnen av. For å sikre at systemet ble universelt utformet, deltok blinde aktivt i hele arbeidet, fra planlegging, utvikling og produksjon til testing av publisert innhold. Erfaringer tilsier at tilrettelegging for denne målgruppen langt på vei gir god tilrettelegging for alle.

Forprosjektet har identifisert vanlige problemer og deretter anvendt teknikker som kan gjøre web-basert kommunikasjon enklere for brukere av datatekniske hjelpemidler. Resultatet av arbeidet er en pilotversjon av et enkelt publiseringssystem med god tilgjengelighet. MediaLT bruker i dag løsningen til å publisere innholdet på sine nettsider www.medialt.no. Piloten er frigitt som åpen kildekode, slik at andre kan prøve ut funksjonaliteten og studere i koden som viser hvordan det er utført i praksis. Alle som måtte ønske det kan også videreutvikle løsningen ved å legge til støtte og funksjonalitet for andre brukergrupper.

Kravspesifikasjonen for publiseringssystemet ble utarbeidet på grunnlag av resultatene fra prosjektets tester av publiseringsløsninger basert på åpen kildekode, litteratursøk, samt prosjektgruppens kompetanse på brukerbehov og systemutvikling. MediaLTs nettsted ble brukt som case. Selv om det ikke ble gjort vesentlige strukturelle endringer på nettsidene deres, ble hele publiseringsløsningen endret. I første omgang utviklet de en demonstratorversjon med nok funksjonalitet til å vise prosessen fra brukeren starter jobben med å redigere innhold til det kan vises ferdig publisert på et nettsted. Demonstratoren ble lagt ut på nett slik at prosjektgruppen og andre interesserte kunne prøve den ut gjennom å skrive dokumenter, lagre dem og sjekke kildekoden. Det ble også gjennomført tester med blinde brukere, og alle endringer ble implementert fortløpende.

Erfaringene fra forprosjektet viser at gjeldende retningslinjer fra WAI (WCAG, ATAG og ARIA) i hovedsak dekker behovet for tilgjengelighet til statiske nettsider. Men det gjenstår betydelige utfordringer når det gjelder hensiktsmessige brukergrensesnitt for rike applikasjoner, som var hovedtema for dette forprosjektet. De største utfordringene i forprosjektet var knyttet til detaljering av spesifikasjoner for valg av hurtigtaster, kontroll med formatering og fokusendringer.

Prosjektet konkluderer med at web-baserte grensesnitt kan være brukbare også for funksjonshemmede. Selv om den nye pilotløsningen har god tilgjengelighet, kan den med fordel videreutvikles. Dette gjelder spesielt prosessorienterte forbedringer som riktig sortering av undersider, flytting av innhold, overføring og lagring av bilder, lyd og video.

Prosjektgruppen har vurdert hvordan arbeidet med utvikling av egnede brukergrensesnitt for tilgjengelig webpublisering kan videreføres. En mulighet er samarbeid med en kommersiell leverandør av større publiseringsløsninger. Testingen i forprosjektet vil da kunne inngå som svært nyttig kompetanse. Pilotløsningen vil også videreutvikles, men prosjektgruppen ser først og fremst dette arbeidet som egnet for testing og løsningsforslag for spesifikk funksjonalitet og problemer. Resultatene fra prosjektet vil blant annet bli formidlet gjennom artikler i løpet av 2009.

Du kan lese mer om forprosjektet Tilgjengelig webpublisering på MediaLTs nettsider.

Varighet: 1.1.2008 - 30.9.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 16.06.2008, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26