Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Telependling/fjernarbeid for bevegelseshemmede


 
Utfører: Ementor ASA, i samarbeid med Sunnaas sykehus og Semco AS

Prosjektleder: Eystein Fossum, Semco AS


Innhold: Rehabilitering av bevegelseshemmede til arbeidslivet ved hjelp av IT.

Hovedmålet med prosjektet var å finne gode måter å bruke telependling/fjernarbeid til å organisere arbeid for funksjonshemmede på (begrenset i dette prosjektet til bevegelseshemmede). Hovedprosjektet besto av følgende tre hovedaktiviteter:

         Etablere fjernarbeid/telependling som en del av rehabiliteringsopplegg for pasienter som tidligere har hatt IT-baserte arbeidsoppgaver.

         Etablere fjernarbeid/telependling som en hensiktsmessig god arbeidsform for bevegelseshemmede som har hatt eller har IT-basert arbeid.

         Utrede problemstillinger knyttet til fjernarbeid og funksjonshemmede, spesielt i forbindelse med rehabiliteringsfasen på sykehus og i perioden etter utskriving. Gi innspill til etater og andre om erfaringer og muligheter samt problemstillinger knyttet til avtaler, lov- og regelverk.

Gjennom prosjektet fikk syv pasienter ved Sunnaas sykehus tilbud om en ordning med fjernarbeid som del av rehabiliteringen. Alle fikk gjennom prosjektet tatt i bruk IT og Internett og prøvd ut kommunikasjon mot arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Rehabiliteringsteamene i sykehuset foretok evalueringen av om opplegget var aktuelt for den enkelte pasient. Denne delen ble organisert som et eget prosjekt: "Sunnaasprosjektet for rehabilitering og fjernarbeid" (SURF), som også fikk støtte fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslivets hovedorganisasjon.

Forsøkene ved Sunnaas viste at det i liten grad var hensiktsmessig å introdusere konkret arbeid i første del av sykehusoppholdet. Fordi mye av tiden på sykehuset ble brukt til trening og behandling, ble fjernarbeidsopplegget utført på andre tidspunkt enn den medisinske rehabiliteringen, altså i pasientenes "fritid". Erfaringene fra prosjektet viser likevel at fjernarbeid er et godt tilbud for å mestre nye muligheter og holde ved like kontakten med arbeidet og arbeidsgiver allerede under sykehusoppholdet.

Perioden etter at pasientene ble utskrevet fra sykehuset og overført til sitt lokale miljø og hjelpeapparat, bød på vesentlig større utfordringer enn først antatt. Oppfølgingen av forsøkene og dokumentasjonen ble derfor mer konsentrert om denne fasen enn opprinnelig planlagt.

Som en del av prosjektet ble det opprettet en egen arbeidsgruppe, som har gått igjennom aktuelle etaters organisering, arbeidsoppgaver og ansvar i forbindelse med arbeid, sykdom og funksjonshemming. I arbeidsgruppen deltok personer fra Rikstrygdeverket, Aetat, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo kommune, Gjensidige forsikring, FFO/FunkWeb, Sunnaas sykehus, Ementor ASA og Semco AS.

Med bakgrunn i prosjektet er det utarbeidet en egen rapport: "IKT og yrkesrettet rehabilitering - problemstillinger, muligheter og utfordringer". Rapporten er utgitt som bok på Compendius forlag.

I tillegg er det utarbeidet en erfaringsrapport fra forsøkene, samt en rapport basert på en undersøkelse av hva som har skjedd i forhold til arbeid med en gruppe tidligere pasienter ved Sunnaas. Denne siste rapporten underbygger på mange områder resultatene fra forsøkene og utredningen. Men siden pasientenes situasjon (utvalgskriteriene for pasienter som inngår i undersøkelsen) ikke er like i undersøkelsen og forsøkene, kan ikke resultatene sammenlignes uten videre. Prosjektet er nærmere omtalt i artikkelen Fjernarbeid og bevegelseshemmede, publisert på IT Funks nyhetsside 23. januar 2002.

Varighet: 02.12.96 - 20.12.01 (Avsluttet) 

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk.
 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26