Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Teknologi for demente (forprosjekt)

Utfører: Firma Inger Hagen, i samarbeid med Sidsel Bjørneby AS

Prosjektleder: Inger Hagen

Innhold: Forprosjektet besto i utforming av EU-søknad om støtte til et 3-årig prosjekt kalt ENABLE, under særprogrammet "Quality of Life and Management of Living Resources” i EUs 5. rammeprogram. Målet med prosjektet var å undersøke om tekniske hjelpemidler kan bidra til bedre mestring og økt velvære for hjemmeboende mennesker med mild til moderat demens og deres pårørende. Forprosjektet resulterte i støtte fra EU til et treårig prosjekt, med oppstart i mars 2001.

Varighet: 20.12.1999 - 15.03.2000 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: TYIN - program for tjenesteyting og infostruktur (som senere ble avløst av programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls). Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Fakta om EU-prosjektet ENABLE

Prosjektet startet 1. mars 2001 og ble avsluttet 31. august 2004. ENABLE besto av ni partnere fra England, Irland, Finland, Litauen og Norge. Prosjektets kostnadsramme var på 18 millioner kroner, hvorav halvparten ble dekket av EU. Norge sto for prosjektledelsen ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Sidsel Bjørneby og Inger Hagen, med sistnevnte som vitenskapelig koordinator.

Prosjektet har utviklet flere nye hjelpemidler som kan være nyttige for demente og gi økt glede i hverdagen. Disse og eksisterende produkter ble testet ut på et utvalg demente og pårørende i fem land. I alt syv ulike hjelpemidler ble prøvd ut av 80 personer med demens og deres pårørende over en periode på tre måneder. Torhild Holthe ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens sto for gjennomføringen av den norske utprøvingen. Produktene opplevdes som nyttige og syntes å understøtte dementes mulighet til å leve et selvstendig liv, samtidig som de reduserte belastningen på pårørende. Resultatene viser at moderne teknologi har et stort potensial for demente og prosjektet har ført til økt kunnskap og nye perspektiver på hva det er riktig å ta hensyn til når det gjelder bruk av moderne teknologi innenfor demensomsorgen.

Hjelpemidler og produkter utviklet og testet ut i ENABLE

Følgende seks hjelpemidler ble prøvd ut i Norge:
  • En automatisk nattbordlampe som tennes når en forlater senga og slukker når man legger seg igjen,
  • en automatisk kalender som viser om det er morgen, dag, kveld eller natt - i tillegg til dag og dato,
  • en programmerbar medisindosett som piper når medisinen skal tas,
  • en telefon med forprogrammerbare taster med plass til bilder eller navn,
  • en lokator for ting man har forlagt. Når man trykker på et panel med bilder av nøkler, lommebok etc, vil en ”tag” festet til vedkommende gjenstand gi fra seg en pipelyd,
  • en bildegrammofon med et tilrettelagt musikkprogram på PC. Sang /musikk spilles når PC-skjermen berøres, samtidig som sangteksten vises på skjermen.

Formidling av resultater

Avslutningen på prosjektet ble markert med en stor internasjonal konferanse i Oslo 21. - 23. juni 2004: “Challenges in dementia care: can technology help people with dementia?”. Her ble resultatene fra utprøving av hjelpemidlene blant demente og pårørende i fem europeiske land presentert og diskutert. I tillegg holdt gjesteforelesere og forskere fra prosjektet foredrag innen de hovedområdene ENABLE hadde jobbet med.

Det er publisert mange vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler fra ENABLE. De viktigste vitenskapelige publikasjonene hittil er flere artikler i tidsskriftet Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, October 2004, samt i Proceedings fra AAATE-konferansene (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) i 2003 og 2001.

Du finner mer informasjon om produktene som ble testet ut, samt prosjektets aktiviteter forøvrig, på ENABLE-prosjektets nettsted. En engelsk omtale av ENABLE-prosjektet er tilgjengelig under menyknappen English.

Videreføring

Erfaringene fra ENABLE-prosjektet har også lagt grunnlaget for et nytt prosjekt som IT Funk har gitt støtte til: Utprøving av IT-hjelpemiddel for mennesker med demens / hukommelsessvikt. Det spesielle med dette prosjektet er at man skal prøve ut et hjelpemiddel som brukere med demens ikke kjenner fra før. Produktet en fjernstyrt dagsplanlegger, der pårørende eller andre hjelpere legger inn informasjon på en PC med internettilgang. Denne informasjonen vil komme opp på PC-skjermen hjemme hos personen med demens. Prototypen på den fjernstyrte dagsplanleggeren ble utviklet gjennom ENABLE-prosjektet, men den gangen var ikke infrastrukturen kommet langt nok til at det var hensiktsmessig å prøve den ut i praksis. Prototypen er siden justert og forbedret på bakgrunn av et tidlig forsøk med tester blant en mindre utvalg testpersoner. I prosjektet skal det gjennomføres tester med den fjernstyrte dagsplanleggeren i større skala. Den skal prøves ut både blant pårørende / hjelpere og mennesker med demens, slik at man kan få tilbakemeldinger på om den oppleves som brukbar og nyttig for alle de berørte brukergruppene. Deres tilbakemeldinger vil også få stor betydning for den endelige utformingen av produktet. Prosjektet er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26