Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte


Utfører: MediaLT AS, i samarbeid med Datakortet AS.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: Manglende opplæring av synshemmede i bruk av programvare og datatekniske hjelpemidler har i mange år vært et stort problem. Datakortet er et internasjonalt leverandøruavhengig kompetansebevis, som har fått et sterkt fotfeste som et opplærings- og testtilbud på området informasjonsteknologi, både nasjonalt og internasjonalt. Dette var bakgrunnen for at MediaLT og Datakortet AS gikk sammen om å tilrettelegge Datakortet for synshemmede.

Prosjektet ble støttet av Utdannings- og forskningsdepartementet, Arbeidsdirektoratet, Microsoft Norge AS, samt IT Funk, TYIN-programmet og programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls i Norges forskningsråd.

Målet med prosjektet var å utvikle og tilrettelegge et undervisnings- og sertifiseringssystem for Datakortet, som:

  • Er tilpasset synshemmede
  • Tester ut fjernundervisning av synshemmede som opplæringsmodell
  • Utvikler, tester og tar i bruk nye læringshjelpemidler som taktile modeller av grafiske brukergrensesnitt og interaktiv programvare
  • Produserer og tester Daisy-bøker, som et redskap i et kompetansegivende utdanningstilbud
  • Utvikler standardiserte, internasjonale sertifiseringsordninger, som kan brukes av alle
  • Gjør Norge til en ledende nasjon internasjonalt, i forhold til tilretteleggingen av både test- og undervisningstilbudet
  • Legger grunnlaget for en varig finansiering og drift av undervisningstilbudet og sertifiseringsordningen

Prosjektet er det første som har prøvd ut fjernundervisning av synshemmede i et kompetansegivende kurs i Norge. En vesentlig fordel med fjernundervisning er at elevene slipper å reise for å motta undervisning. For sterkt synshemmede er dette viktig av to grunner: det er vanskelig å ta seg fram på ukjente steder, og det er en fordel å benytte eget utstyr i en opplæringssituasjon. Alle de ni pilotdeltakerne i prosjektet besto hele Datakortet. I fjernundervisningen ble det tatt i bruk en helt ny undervisningsform: Praterom. Dette gjør det mulig for flere personer å kommunisere via Internett ved hjelp av stemmen. I prosjektet er det også utviklet nye læringshjelpemidler: Et taktilt hefte ”Hvordan ser Windows ut” og to taktile modeller av de viktigste skjermbildene i Windows. Disse bildene som kan tas og føles på, gir synshemmede en mental forståelse/et mentalt kart av den visuelle presentasjonen i Windows.

Som et resultat av prosjektet foreligger det for første gang i Norge en helhetlig tilrettelagt IT-faglitteratur for synshemmede. Fagbøker til hver av de sju modulene er omskrevet og tilrettelagt i HTML og DAISY-format (den nye digitale lydboka).

Gjennomgangen av fagplanen dannet et godt utgangspunkt for prosjektets arbeid med å tilrettelegge og kvalitetssikre testene. Alle oppgavene i Datakortets manuelle tester ble gjennomgått og tilføyelser/omskrivninger ble foreslått. Målsetningen var imidlertid krystallklar: Tilføyelsene og endringene skulle sikre synshemmede like muligheter, men ikke endre nivået på testene. Kvalitetssikringen av testene er et kontinuerlig arbeid. Gjennom prosjektet er det etablert et nært samarbeid med Datakortet AS, blant annet for å sikre et tilgjengelig sertifiseringssystem.

Prosjektet har lagt et godt grunnlag for en varig drift av Datakortopplæringen for synshemmede. I løpet av hele prosjektperioden sikret i alt 20 sterkt synshemmede seg kompetansebeviset. MediaLT er godkjent som testsenter av Datakortet AS og har etablert seg som kursleverandør. Firmaet var det første på verdensbasis som kunne tilby et tilrettelagt kurstilbud som gjør det mulig for sterkt synshemmede å ta et komplett Datakort. MediaLT fikk Rosings kompetansepris i 2002 for sin innsats med å gjøre datateknologien til et verktøy som åpner nye muligheter for funksjonshemmede.

Du kan laste ned sluttrapporten fra prosjektet ”Tilrettelegging av datakortet for blinde og svaksynte” fra MediaLTs nettsted, se: Mange veier til Datakortet (pdf-format). Der kan du også lese mer om MediaLTs kurstilbud i Datakortet.

Internasjonalt samarbeid

MediaLT har også brukt Datakort-prosjektet for å få et internasjonalt fotfeste, noe som har gjort Norge til en ledende nasjon internasjonalt når det gjelder tilrettelegging av Datakortet for funksjonshemmede generelt og synshemmede spesielt. Sammen med flere andre europeiske partnere deltok MediaLT i EU-prosjektet ”ECDL-PD”, som ble gjennomført i perioden 2001-2004. Prosjektets hovedmål var å gjøre ECDL (European Computer Driving Licence), eller Datakortet som vi sier i Norge, tilgjengelig for funksjonshemmede. Prosjektet var på mange måter en kopi av det norske Datakort-prosjektet, men målgruppen var bredere, dvs. alle funksjonshemmede. De viktigste aktivitetene i prosjektet besto av utarbeidelse av fagplan, testsystemer, informasjon til testsentre, pilotgrupper med mer. MediaLT hadde hovedansvaret for læremateriell, i tillegg et spesielt ansvar for synshemmede. Nettsidene til ECDL-PD finner du her.

Disse internasjonale kontaktene la grunnlaget for et nytt treårig EU-prosjekt: ”Eurochance”, som ble startet opp høsten 2003. Målet er å øke yrkesdeltakelsen blant synshemmede. I dette prosjektet vil det bli utviklet yrkesrettede kurs for synshemmede som vil være tilgjengelige via Internett. På den måten kan fjernundervisning brukes som grunnlag for både opplæring og arbeidstrening. Det vil også bli samlet inn opplysninger om situasjonen på arbeidsmarkedet for de aktuelle landene i Europa. I prosjektet har MediaLT et spesielt ansvar for brukergrensesnittet, det vil si arbeidet med å finne løsninger som er gode å bruke for synshemmede. Prosjektet ledes av Brailcom fra Tsjekkia og består i tillegg av følgende partnere: MediaLT (Norge), Eurovision, Ltd. (Tsjekkia), Berufsförderungsinstitut Steiermark (Østerrike), The Faculty of Economics VSB-TU Ostrava (Tsjekkia), Lawton Language School S.L. (Spania), Slovak Blind and Partially Sighted Union (Slovakia), Leabank Management Services (Storbritannia). For mer informasjon, se: Nettsidene til prosjektet Eurochance.

Som et resultat av Datakort-prosjektet står også MediaLT på trappene til å starte et internasjonalt bistandsprosjekt i Bhutan. Se MediaLTs nettsider for en omtale av planene: http://www.medialt.no/nyheter/nyhet.asp?articleId=68

Varighet: 1.6.2000 - 1.6.2003 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: TYIN - program for tjenesteyting og infostruktur.

Etter at TYIN-programmet ble avsluttet, ble prosjektet overført til programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26