Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tilgjengeliggjøring av pasientinfo på nett for alle brukergrupper, med fokus på funksjonshemmede (forprosjekt)

Utfører: Extend AS, i samarbeid Sidsel Bjørneby AS.

Prosjektleder: Aina Nerdahl, Extend AS.

Innhold: Målet med forprosjektet var å utrede en løsning for å presentere informasjon fra helsevesenet til pasienter og pårørende, ved hjelp av produktet QAweb. QAweb ble utviklet gjennom en offentlig forsknings- og utviklings­kontrakt (OFU) mellom Extend og RIT2000, med støtte fra SND. Etter at prosjektet ble avsluttet har produktet QAweb skiftet navn til EQS (Extend Quality System). EQS er et webbasert forvaltningssystem for styrende dokumenter, som erstatter dagens papirbaserte system.

Utfordringen besto i å gjøre informasjonen mest mulig tilgjengelig for alle brukergrupper, med spesiell vekt på funksjonshemmede. I prosjektet så man blant annet på fordelene med å bruke Internett som medium for et slikt system, hvilke typer informasjon som var nødvendig, samt hvilke brukergrupper som ville kunne benytte systemet. Videre studerte man gjeldende standarder og retningslinjer for å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle brukere, også de med spesielle behov. Det er utarbeidet en egen rapport om brukerbehov og vilkår for tilgjengelighet for alle til informasjon fra sykehus til pasienter og pårørende. Rapporten er tilgjengelig på følgende adresse; http://www.extend.no/pasientinfo/.

Prosjektet konkluderte med at web var et naturlig medium å velge, fordi stadig flere bruker nettet til å finne alle typer informasjon. Nettet gir brukeren frihet til selv å velge hvilken informasjon hun ønsker å hente, og ikke minst når. Erfaringene fra forprosjektet viser at det er behov for mer informasjon rettet mot funksjonshemmede, samtidig som all informasjon må legges til rette for grupper med spesielle forutsetninger.

Pasienter har lovfestet rett til informasjon fra sykehus og leger om sin egen sykdom og behandling. I tillegg har pasienter og pårørende behov for informasjon for å kunne gjøre seg nytte av ordningen med fritt sykehusvalg. Det er en forutsetning for at ordningen skal fungere, at pasientene har mulighet til å sammenligne kvalitet, tilbud og ventetid på sykehusene. Her kan Internett spille en viktig rolle.

Resultatene fra forprosjektet viser at det er fullt mulig å lage et system for pasientinformasjon på web som tar hensyn til funksjonshemmedes behov, dersom man følger de allerede eksisterende standarder for tilgjengelig webdesign.

Forprosjektet har gitt et godt grunnlag for å arbeide videre med et system for pasientinformasjon. EQS skal videreutvikles slik at man får dekket spesifikke behov i forhold til pasientinformasjon. I første omgang skal det utarbeides en kravspesifikasjon for systemet, som er tilpasset brukerne, tilgjengelig teknologi og type informasjon som skal presenteres. Extend ønsker å involvere ett eller flere sykehus i denne prosessen. Erfaringene med en fokusgruppe bestående av et utvalg funksjonshemmede brukere har vært nyttig, og firmaet ønsker å bruke fokusgrupper i det videre arbeidet med utviklingen av systemet.

Det antas at gevinstene ved å ta i bruk et slikt system vil være betydelige. Samtidig ser man at det vil være ressurskrevende for en helseinstitusjon å ta i bruk et pasientinformasjonssystem og på andre måter ta informasjon til pasienten på alvor. Det anbefales derfor at de organisatoriske sidene ved innføringen av systemet vies stor oppmerksomhet.

EQS foreligger i ny versjon sommeren 2003. I denne versjonen vil en rekke forbedringer være utført for å imøtekomme noen av de punkter som ble satt opp i rapporten. Blant annet er tastatursnarveier innført, og man kan nå navigere det aller meste av applikasjonen uten bruk av mus. Arbeidet fortsetter i neste versjon av EQS.

Prosjektet er omtalt i artikkelen Internett som informasjonskanal til pasienter og pårørende , publisert på IT Funks nyhetsside 16. april 2002.

Varighet: 25.10.2001 - 15.02.2002 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26