Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Stemmestyrt Interaksjon - Stemint (forprosjekt)

Utfører: MediaLT, i samarbeid med Norges Blindeforbund, Dysleksiforbundet, Norges Handikapforbund, Max Manus AS, Geir Nøkleby, Telenor R&I (tidligere Telenor Forskning og Utvikling) og NTNU

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: På slutten av 1990-tallet ble det innledet en storsatsing på norsk taleteknologi gjennom etableringen av firmaet Nordisk Språkteknologi på Voss. Etter at selskapet gikk konkurs i 2003 har arbeidet med norsk språkteknologi hatt liten framdrift. Både funksjonshemmede og fagmiljøer har etterlyst en ny satsing som kan bidra til å få fram gode norske løsninger for stemmestyring av PC.

Målet med forprosjektet var å få fart på dette arbeidet igjen, gjennom å kartlegge og utrede muligheten for et utviklingsprosjekt som skal gjøre det enklere å kommunisere med datamaskiner ved hjelp av stemmestyring. Prosjektets hovedmålgruppe var funksjonshemmede generelt og bevegelseshemmede, dyslektikere og synshemmede spesielt.

Aktivitetene i forprosjektet besto i å:

  • Kartlegge status når det gjelder stemmestyring nasjonalt og internasjonalt.
  • Kartlegge målgruppens behov for stemmestyring generelt og stemmestyring i forbindelse med PC-anvendelser spesielt, samt avklare prioriterte oppgaver for et hovedprosjekt.
  • Kartlegge status for arbeidet med å få til en norsk språkbank, og videreføre dette.
  • Bygge opp et forskningssamarbeid med aktuelle forskningsmiljøer.
  • Legge grunnlaget for et hovedprosjekt, dersom dette er teknologisk og økonomisk hensiktsmessig.

Prosjektets kartlegging av status på taleteknologifeltet er gjengitt i rapporten ”Norsk taleteknologi - Statusrapport hausten 2006”, Telenor R&I Research report R 12/2006. Her beskrives dagens situasjon når det gjelder norsk taleteknologi, status for arbeidet med en norsk språkbank, samt noen utviklingstrekk på området internasjonalt. Rapporten er tilgjengelig i PDF-format på nettsidene til Telenor R&I, og kan lastes ned direkte fra: http://www.telenor.com/rd/pub/rep06/r_12_06.pdf.

Prosjektets analyse av brukernes behov for stemmestyring viser at muligheten for å kunne stemmestyre PC-er vil gjøre databruk enklere for målgruppen. For mange funksjonshemmede kan stemmestyring gjøre teknologibruken mer forståelig og effektiv, samtidig som det kan redusere statiske belastninger. Særlig er dette tilfelle, hvis stemmestyring anvendes i kombinasjon med andre måter å styre PC på, som for eksempel ved bruk av alternativt pekeutstyr, tastatur og andre datatekniske hjelpemidler. Behovsanalysen ble gjennomført ved hjelp av intervjuer i fokusgrupper. Deltakerne ble plukket ut i samarbeid med Dysleksiforbundet i Norge, Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund. På bakgrunn av behovsanalysen konkluderer forprosjektet med at kommandostyring og nettbaserte dialogsystemer bør være satsningsområder i et eventuelt hovedprosjekt. Resultatene fra behovsanalysen er dokumentert i rapporten ”En sekretær ville løst alle problemer! - En studie om funksjonshemmedes behov for stemmestyrt teknologi”. Rapporten er tilgjengelig på nettadressen: http://medialt.no/?pageId=172.

Som en del av forprosjektet har en også kartlagt aktuelle samarbeidspartnere for hovedprosjektet. Norsk er et lite språk, samtidig som utviklingskostnadene på dette feltet er store. For å kunne lykkes med å utvikle gode norske stemmestyringsløsninger er det nødvendig at sentrale miljøer på dette området trekker sammen. Gjennom forprosjektet er det etablert kontakt med de to nordiske selskapene Prolog Development Center i Danmark og selskapet Voxit i Sverige. Prolog Development Center har utviklet stemmestyringsløsninger for det danske språket. I arbeidet med utvikling av norske løsninger ønsker man å høste erfaringer fra og trekke veksler på dette danske arbeidet.

Brukerorganisasjonenes informasjonskanaler og prosjektmedlemmenes nettverk er benyttet aktivt, både for å spre informasjon til målgruppen og fagmiljøer og for å informere eksternt om prosjektet. Den 26. september 2006 arrangerte prosjektgruppen et eget seminar for å nå enda mer aktivt ut med informasjon til aktuelle miljøer, samt invitere til videre samarbeid. Mer informasjon om seminaret finnes på følgende nettadresse: http://www.medialt.no/?pageId=154&subId=127.

Som et resultat av forprosjektet ble det sendt en søknad til VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet om støtte til videreføring av arbeidet i et hovedprosjekt.

Du kan lese mer om forprosjektet Stemmestyrt Interaksjon på MediaLTs hjemmeside.

Varighet: 9.6.2006 - 15.10.2006 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Etter at forprosjektet ble avsluttet, har VERDIKT-programmet bevilget midler til et fireårig hovedprosjekt, der taleteknologi skal tas i bruk for å forenkle og effektivisere menneskers bruk av datamaskiner. SMUDI: Stemmestyring i multimodal dialog er tittelen på hovedprosjektet, som startet opp 1. september 2007 og varer frem til 31. desember 2011.

Dette dokumentet ble første gang publisert 19092006, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26