Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Strekkodeskanner med talesyntese (forprosjekt)


Utfører: Tambartun kompetansesenter, Melhus.

Prosjektleder: Med Beghdadi.

Innhold: Målet med forprosjektet var å utrede mulighetene for å utvikle og tilrettelegge en ny type strekkodeskanner med lydstøtte for synshemmede spesielt, og for andre funksjonshemmede (som for eksempel afatikere og dyslektikere) som har vansker med å tolke trykt informasjon.

I forprosjektet ble det fokusert på følgende områder:

·        Kartlegging av relevant informasjonsteknologi

·        Kartlegging/ vurdering av ulike brukerbehov

·        Kartlegging av bruksområder for strekkodeteknologi

·        Pedagogiske muligheter ved bruk av strekkodeteknologi

·        Forslag til tiltak, krav til teknologi, opprettelse av informasjonsbaser

·        Strekkoder og samfunnsutviklingen

Strekkoder er et hjelpemiddel som får større og større betydning i samfunnet og det finnes i dag få begrensninger for bruk av denne teknologien som informasjonsgiver. Merking av matvarer, bøker, dokumenter, bagasje, postpakker, blodprøver, flybilletter m.m. er eksempler på anvendelsesområder for strekkoder.

Sterkt svaksynte brukere kan raskt gjenfinne dokumenter i permer eller lignende, dersom disse er merket med strekkoder. Blinde brukere kan selv lese vaskeanvisninger på klesplagg, eller se/høre forskjell på tomat- og kattematbokser. Brukerne kan lese riktige instrukser (for eksempel brannforskrifter) hjemme og på arbeidsplassen, og få tilgang til varedeklarasjoner, bruksanvisninger etc. Skanneren skal hjelpe brukerne til å identifisere objekter og produkter, slik at de på egen hånd kan innhente informasjon, og derved oppnå større grad av selvstendighet i dagliglivet.

I videreutviklingen av systemet kan man tenke seg at brukeren også skal kunne lage sine egne strekkoder for oppmerking av gjenstander i hjemmet / lokalmiljøet, etter behov. Det må da utvikles et system som gjør at brukeren lett kan innhente denne informasjonen etter faste kategorier fra PC. Systemet må også utformes slik at en lett kan innhente informasjonen via  Internett og telenett/el-nett.

Varighet: 01.04 - 31.12.2000 (Avsluttet)

Rapport: "Forprosjektet for Strekkodeskanner med talesyntese"- Sluttrapport fra Tambartun kompetansesenter, januar 2001.

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Etter at forprosjektet ble avsluttet er det utviklet et dataprogram; ”Ident”, som gjør at programmet kan arbeide mot en lokal database med en vanlig strekkodeskanner og talesyntese. I dette programmet benyttes talesyntesen slik at informasjon som skannes inn i dataprogrammet blir lest opp for brukeren.

Det er nå mange synshemmede som har fått innvilget strekkodeskanner med talesyntese fra Rikstrygdeverket, og som etter hvert har tatt i bruk denne teknologien. Kontakt Tambartun kompetansesenter ved Med Beghdadi for nærmere informasjon.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26