Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Internett robot for Assessing the Accessibility of online content (forprosjekt)

Utfører: Høgskolen i Agder (fakultet for teknologi) i samarbeid med Universitetet i Tromsø, FTB-Volmarstein (Tyskland), Nettkroken AS, Vista Utredning AS og Sosial- og helsedirektoratet.

Prosjektleder: Mikael Snaprud

Innhold: En stadig større del av informasjon og tjenester rettet mot allmennheten skjer elektronisk og over Internett. Riktig bruk av ny teknologi kan gi mennesker med funksjonsnedsettelser bedre muligheter for å delta aktivt i samfunnet. Men mangel på kunnskap om åpne standarder og retningslinjer for utforming av webinnhold kan skape nye og utilsiktede barrierer. Forprosjektet har hatt fokus på tilgjengelighet til Internett og betydningen av å bruke åpne, definerte standarder ved utvikling av websider.

Arbeidet i forprosjektet har lagt grunnlaget for et europeisk forskningsprosjekt; European Internet Accessibility Observatory (EIAO), som skal bygge en prototyp for det tekniske rammeverket for overvåkning av tilgjengelighet til informasjon på Internett. Hittil er det ingen som har gjennomført regelmessige målinger i større skala på dette området.

Aktivitetene i forprosjektet besto i utforming av EU-søknaden og utredning av teknologi som skulle brukes som grunnlag i EU-prosjektet. Høgskolen i Agder (HiA) hadde allerede utviklet en prototyp av en internettrobot; ROBACC, som var testet ut i et forskningsprosjekt. De første resultatene indikerte at under 2 % av et utvalg på 1200 norske nettsteder var helt feilfrie. Roboten lastet ned koden til nettsteders hovedside og analyserte denne i forhold til åpne internasjonale standarder (W3Cs HTML-standard og IETFs HTTP-standard), samt deler av WAIs retningslinjer for tilgjengelig webdesign. Forprosjektet tok utgangspunkt i denne prototypen med tanke på å inkludere flere indikatorer for tilgjengelighet og videreutvikle prototypen til et verktøy for automatisk vurdering av nettsteders tilgjengelighet over tid. Det vil si tilgjengelighet både for brukere med funksjonsnedsettelser (f.eks. blinde eller svaksynte), med ulik programvare (f.eks. ulike nettlesere) og ulike terminaler med små skjermer, som for eksempel mobiltelefoner. Forkortelsen ROBACC står for ”RObot assessing web ACCessibility” som på norsk betyr ”Robot for vurdering av web tilgjengeligheten”.

I forprosjektet ble det etablert kontakt med ni aktuelle partnere fra flere europeiske land med tanke på et bredere europeisk samarbeid. Etter positive signaler fra Brussel, valgte de å søke om midler fra programmet Information Society Technologies (IST) under EUs 6 rammeprogram. Søknaden fikk svært god mottakelse i EU-systemet, og ble rangert som den beste søknaden i gruppen ”eInclusion” i denne utlysningen (IST 2nd Call). Bare 10 % av søknadene fikk tilbud om støtte fra EU.

Resultatene fra forprosjektet er formidlet gjennom artikler, konferanser, pressemeldinger og internasjonale nettverk som arbeider for tilgjengelighet til Internett. Sluttrapporten inneholder to delrapporter som skal brukes som grunnlag for arbeidet i EU-prosjektet. Delrapporten The ”Component Platform for ROBACC er utarbeidet av Universitetet i Tromsø. Her diskuteres ulike alternativer for oppbygging av det tekniske rammeverket for ROBACC. Den andre delrapporten ”Overview of existing tools for accessibility checks” er utarbeidet av den tyske stiftelsen FTB Wolmarstein. Den inneholder en kategorisert oversikt over 96 tilgjengelige verktøy for tilgjengelighetsmålinger på Internett.

Høgskolen i Agder har siden 1. september 2004 ledet EU-prosjektet, som gjennomføres i et samarbeid mellom ti partnere over tre år. Målet er å gjøre offentlig informasjon på Internett tilgjengelig for alle. Prosjektet vil stå sentralt i EUs satsing for et inkluderende informasjonssamfunn. EU bidrar med 17 MNOK av en totalramme på 26 MNOK. Du kan lese mer om prosjektet i artikkelen HiA e-demokratiserer Europa, publisert i HIAs nettavis og på nettstedet til EIAO-prosjektet.

Varighet: 1.7.2003 - 1.10.2004 (forprosjektet er avsluttet, hovedprosjekt i gang som EU-prosjekt)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Etter at EU-prosjektet startet opp, gikk Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet ved IT Funk, Uninett og HiA sammen om å finansiere et nytt pilotprosjekt ved HiA: “Metamodel based accessibility testing of web documents” (MEBACC). Målet var å utvikle et verktøy for å teste tilgjengeligheten til webbasert undervisningsmateriell. Arbeidet har vært knyttet opp mot EIAO-prosjektet og har blant annet utviklet en metode for å modellere tilgjengelighetskrav og generere tester fra disse kravene. Som resultat av pilotprosjektet er det nå utviklet en prototyp på en tilgjengelighetssjekker (MEBACC) som demonstrerer noen av mulighetene som denne metoden kan gi. Prototypen er utviklet under en åpen programvarelisens og kan testes ut på denne nettadressen: http://128.39.145.18/mebacc/mebacc_web.py.

I tilknytning til pilotprosjektet, som ble avsluttet sommeren 2005, arrangerte HiA en workshop i april 2005 med fokus på fri programvare og webtilgjengelighet. Workshopen samlet over 20 deltakere, både studenter og eksperter fra inn- og utland. Her fikk de besøk av den indiske it-konsulenten Anand Pillai, som EIAO-prosjektet har innledet et samarbeid med. Pillai har utviklet en åpen programvare, kalt HarvestMan. EU-prosjektet skal benytte denne programvaren som en del av infrastrukturen til Observatoriet for å laste ned og foreta tilgjengelighetsanalyser av europeiske internettsider. Se også: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1593694.ece
http://www.fedrelandsvennen.no/nett_og_it/article276749.ece.

Nettverket som er bygget gjennom prosjektet og de positive tilbakemeldingene på workshopen har ført til at HiA planlegger å gjøre den til en årlig begivenhet. Ut over dette har prosjektet levert flere viktige resultater som vil føres videre.

Prototypen har lagt grunnlaget for en søknad til VERDIKT-programmet i Forskningsrådet om støtte til et hovedprosjekt, som er planlagt startet i 2006. Dette vil fokusere mer på mobil tilgang til innhold på Internett og er planlagt for tre PhD studenter. Prototypen vil også utvikles videre i rammen av studentprosjekter knyttet til faget Webming and Data Analysis. Prosjektet vakte stor interesse på Nordic Workshop on UML and Software Modeling i Finland, se NwUML. Som følge av dette vil neste workshop holdes i Norge i 2006.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26