Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Read Perfect - individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde (forprosjekt)

Utfører: Moving Minds, i samarbeid med Høgskolen i Trøndelag, Buro Petr van Blokland + Claudia Mens og Enzo Finger Design

Prosjektleder: Ole Christian Bergan, Moving Minds

Innhold: Lesing på skjerm øker i forhold til trykte medier, men mange sliter med å oppfatte teksten på skjerm på grunn av dårlige typografiske løsninger. Målet i dette forprosjektet var å utvikle en prototyp på et internettbasert leseverktøy (ReadPerfect) der brukeren ved hjelp av intuitiv utprøving kan utforme sitt eget ”skreddersydde” skjermbilde. Målgruppen for Read Perfect er personer med lese- og skrivevansker, men også andre lesere forventes å sette pris på muligheten for et personlig tilpasset skjermbilde.

Forprosjektet ble finansiert av Deltasenteret, Grafill (Forening for norske grafiske designere og illustratører) og IT Funk. Brukermedvirkningen ble ivaretatt gjennom en referansegruppe og et testpanel. I referansegruppen deltok Deltasenteret, Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Bredtvet Kompetansesenter, Tambartun kompetansesenter, Voksenopplæringsinstituttet Vox og Høgskolen i Gjøvik.

Aktivitetene i forprosjektet var konsentrert om to områder:

  1. Utvikling av teknologi for å håndtere utfordringer knyttet til ulike systemplattformer og weblesere.
  2. Utvikling og utprøving av et verktøy for tilpasning av typografiske parametere på en skjerm.

Problemer med å få PC-baserte og Mac-baserte systemplattformer og ulike nettlesere til å fungere sammen krevde ekstra innsats for å få leseverktøyet til å fungere på begge, men prosjektet lyktes til slutt med å utvikle en teknologi som gjør at ReadPerfect nå fungerer på ulike systemplattformer (Linux, Unix, Mac, OS og Microsoft) og forskjellige nettlesere (som Safari, Firefox, Mozilla, Opera og Explorer). Dette er viktig for at ulike brukere skal kunne benytte ReadPerfect til å tilpasse skjermtypografien uavhengig av hvilket operativsystem eller nettleser de bruker.

Prototypen som ble utviklet i forprosjektet gir brukerne muligheter for intuitiv utprøving av samspillet mellom ulike typografiske parametere på en dataskjerm. Løsningen fungerer slik: Når du logger deg på verktøyets nettsted http://edit.petr.net/readperfect/rp/, møter du først et påloggingsbilde som gir tilgang til verktøyprogrammet. Deretter kan ulike typografiske justeringer i skjermbildet prøves ut uten at brukeren trenger å ha kunnskap om samspillet mellom typografiske parametere. Når du har funnet fram til det mest lesevennlige skjermbildet for deg, lagres disse innstillingene. Dermed får man en skreddersydd profil som åpnes automatisk ved neste pålogging. I prototypen ble brukergrensesnittet prøvd ut på et begrenset antall forhåndsinnlagte tekster.

Figuren nedenfor viser brukergrensesnittet til prototypen ReadPerfect og et utsnitt av en eksempeltekst fra utprøvingene:

Figuren viser brukergrensesnittet til prototypen ReadPerfect og et utsnitt av en eksempeltekst fra utprøvingene.

Ved utforming av ReadPerfect ble det lagt vekt på et enkelt grensesnitt, slik at brukeren kan - og vil - benytte verktøyet aktivt. Skjermbildet inneholder en styringsmeny til venstre, et tekstfelt i midten og en informasjonsmeny øverst. I styringsmenyen er det er syv "spaker" som brukes for å endre skrifttype, bokstavstørrelse og linjeavstand, linjebredde, bokstavavstand, ordmellomrom, farge på skrifttype, tekstbakgrunn og kontraster.

På grunn av vanskeligheter med å rekruttere nok testbrukere, kunne ikke ReadPerfect testes ut i stor skala i forprosjektet. Utprøvingene omfattet 8 vanlige brukere; voksne og barn, synshemmede og personer med lesevansker. Dessuten var 9 lærere og fagkonsulenter inne og prøvde programmet.

Tilbakemeldingene viser at ReadPerfect kan bli et nyttig virkemiddel som letter tilgangen til tekstbasert informasjon på dataskjerm. Resultatene tilsier at enkelte sider ved brukergrensesnittet må videreutvikles for å møte behovene hos synshemmede. På grunn av det lave antallet testbrukere i forprosjektet er resultatene mer å betrakte som indikasjoner enn generaliserbare funn. Likevel har utprøvingene bidratt med en rekke innspill som vil danne grunnlag for en videreutvikling av ReadPerfect i et framtidig hovedprosjekt. To muligheter for videreføring framstår som mest aktuelle:

  1. Videreutvikling av ReadPerfect til å kunne tilpasse typografiske parametre på aktuelle nettsider.
  2. Utvikling av flere støttefunksjoner for ReadPerfect i tillegg til det å kunne manipulere typografiske parametre. I en slik videreutvikling vil det være aktuelt å integrere programfunksjoner som kan lese opp ord eller setninger (for eksempel syntetisk tale) eller lesestøtte gjennom integrering av en lesemarkør som framhever ord eller mindre tekstutsnitt.

Erfaringene og resultatene fra forprosjektet er dokumentert i sluttrapporten ReadPerfect - individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde.

Det er planer om å søke Forskningsrådet om videre støtte til et hovedprosjekt for å implementere ReadPerfect i et eksisterende nettsted og teste det ut i en reell brukerkontekst.
Her vil en gjøre en mer omfattende brukertesting enn i forprosjektet for å få et bedre statistisk grunnlag i vurderingen av hvordan brukerne opplever nytteverdien av ReadPerfect.

I framtiden ser man for seg flere bruksområder for Read Perfect. Verktøyet kan for eksempel

  • integreres i nasjonale nettportaler, som norge.no, skatteetaten.no, nav.no med flere
  • utvikles til et selvstendig verktøy på Internett, med passordbeskyttet adgang for abonnenter
  • integreres i et intranett
  • utvikles til et frittstående program som kan installeres på den enkeltes PC.

Varighet: 1.1.2008 - 30.12.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 10022008, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26