Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Planlegging for funksjonshemmede: "Bruk av virtual reality i fysisk planlegging" (forprosjekt)

Utfører: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), i samarbeid med Institutt for Energiteknikk i Halden (Ife)

Prosjektleder: Margrethe Dobloug

Innhold: Målet med forprosjektet var å undersøke om bruk av virtual reality i fysisk planlegging kan bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom brukere og planleggere i designprosesser og gjøre det lettere for funksjonshemmede å påvirke designforslag.

I forprosjektet ble det gjort forsøk med bruk av et tredimensjonalt virtuelt dataprogram for fysisk planlegging (CREATE), som er utviklet ved Institutt for Energiteknikk i Halden. Hensikten var å studere programmets muligheter for å utvikle planleggingsprosesser hvor brukere med spesifikke funksjonskrav deltar. Forsøkene ble gjennomført som en simulert prosjekteringsprosess hvor funksjonshemmede med spesielle krav til fysisk utforming og arkitektstudenter samarbeidet om utforming av løsninger.

Forsøkene viste at CREATE har et stort potensial som testverktøy i fysisk prosjektering og planlegging og at det bør kunne utvikles til et godt supplement til tegne - og modelleringsprogrammer som er på markedet. Programmet er åpent, webbasert og har egenskaper som legger til rette for at flere aktører kan delta i planleggingsprosesser. I forprosjektet ble bare en del av programmet prøvd ut. Forsøkene viste at CREATE var godt egnet til utprøving med funksjonshemmede. Programmet ga tilstrekkelig informasjon for å studere og evaluere utforming av et interiør. Måleverktøy og manøvrering i tredimensjonal modell ga designere og brukere en felles tredimensjonal forståelse av forslaget og et felles grunnlag for utprøving av løsninger i forhold til gitte kriterier. Forsøkene ble utført med brukernes egne kriterier. For å sikre generell bruksfunksjonalitet for funksjonshemmede, kan prinsippene for universell utforming legges til grunn for testkriterier og legges inn som et sett av ”guidelines” i programmet.

Forprosjektet konkluderer med at det finnes en rekke interessante felt for videre utvikling av virtual reality som kvalitetssikringsverktøy i fysisk planlegging og som virkemiddel for brukermedvirkning. En forutsetning for bredere utnyttelse av CREATE både av brukere og fagmiljøer, vil ligge i å utvikle et større register av fagspesifikke verktøy og utarbeide målbare kriterier for relevante tester. Programmet vil da kunne prøves ut på større arkitektur- og planleggingsoppgaver som hele bygninger og utemiljøer, og vil kunne utgjøre et nyttig kvalitetssikringsredskap for prosjekterende, byggherrer og kontrollerende myndigheter.

Det arbeides med å få til en videreføring av forprosjektet, men dette er foreløpig ikke avklart (per februar 2005).

Varighet: 01.08.2003 - 01.05.2004 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26