Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Psykisk helse på Internett

Utfører: Nasjonalt senter for telemedisin, i samarbeid med Telenor FoU, Hieronimus, Doktor Online, Mental Helse Norge, Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Prosjektleder: Per Egil Kummervold, Nasjonalt senter for telemedisin.

Innhold: I prosjektet ble det gjennomført en omfattende undersøkelse av fire norske online diskusjonsfora relatert til psykisk helse. Dette for å få en bedre forståelse av Internettets begrensninger og potensialer innen psykisk helse, samt å danne et grunnlag for å videreutvikle IKT-baserte tjenester.

Selve undersøkelsen var i hovedsak todelt. Den ene delen besto av en nettbasert spørreundersøkelse blant brukerne. Her ønsket man å kartlegge kjennetegn ved brukerne av disse tjenestene, deres erfaringer med online diskusjonsforum og hvilken betydning de mente disse kunne ha for egen helse og forbruket av helsetjenester. I alt 492 personer besvarte spørreskjemaet. I tillegg ble det gjennomført en analyse av innlegg som ble sendt til diskusjonsforaene i en tre måneders periode.

Det innsamlede datamaterialet viste seg å ha høy kvalitet, og har lagt grunnlag for publisering av flere vitenskapelige artikler. Artikkelen “Social support in a wired world: Use of online mental health forums in Norway” (P.E. Kummervold, D. Gammon, S. Bergvik, J.A.K. Johnsen, T. Hasvold, J. Rosenvinge), ble publisert i Nordic Journal of Psychiatry, nr.1/2002. Her framkommer det at denne typen online kommunikasjon kan ha unike fordeler for personer med psykiske lidelser, men at de i større grad vil utgjøre et supplement enn en erstatning for de tradisjonelle tilbudene. Artikkelen er omtalt i notisen Nettet gjør det lettere å diskutere psykiske problemer, publisert på IT Funks nyhetsside 20.mai 2002.

Den andre delen av undersøkelsen er publisert i Scandinavian Journal of psychology, 43 (2002), 445-449, under tittelen: Online group interaction and mental health: An analysis of three online discussion forums (J.A. Johnsen, J. Rosenvinge, D. Gammon.)

Varighet: 01.09.99 - 31.12.00 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26