Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Personalisering som nøkkel til tilgjengelig og interaktiv IKT - PERSONAS (forprosjekt)

Utfører: Karde AS, i samarbeid med Norsk Regnesentral

Prosjektleder: Lasse Udjus, Karde AS

Innhold: Målet med forprosjektet var å bidra til utvikling av inkluderende IKT-løsninger, gjennom grunnleggende forskning og utvikling innen personalisering (individuell tilpasning) av brukergrensesnitt, spesielt for brukere med kognitive funksjonsnedsettelser.

Kognitive funksjonsnedsettelser omfatter alt fra problemer med oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse, til tolking av sanseinntrykk, språkforståelse, kommunikasjon, planlegging av handlinger og praktiske gjøremål. Hittil er det gjort lite forskning på hvordan kognitive funksjonsnedsettelser spiller inn ved bruk av IKT, og behovet for kunnskap er stort. Eksisterende tester av kognitive ferdigheter har vist seg lite egnet til å identifisere de utfordringene slike brukere opplever i møte med IKT-baserte produkter og løsninger.

Aktivitetene i forprosjektet har vært nybrottsarbeid, der forskerne har tatt i bruk utradisjonelle forskningsmetoder. Gjennom bruk av virtuelle testpersoner (personas), papirprototyper og scenarier, har man gjennomført følgende aktiviteter:

 • Utviklet et testapparat for å vurdere hvilke kognitive ferdigheter som er relevante i forbindelse med IKT-bruk.
 • Demonstrert bruken av testapparatet, ved hjelp av et ”virtuelt persongalleri”.
 • Demonstrert potensialet for personalisering av brukergrensesnittet i forbindelse med et utvalg ulike IKT-baserte løsninger og tjenester.

Testapparat ble utviklet etter gjennomgang av eksisterende tester innenfor det kognitive området, samt kompetansetester på IKT-området. Testopplegget ble utformet som en prototyp. Formålet med testen var å studere og analysere hvordan kognitive utfordringer viser seg i en IKT-kontekst:

 1. En grov test av kognitivt funksjonsnivå.
 2. Test av IKT-ferdigheter, som bruk av mus og tastatur, skriving, samt bruk av e-post og Internett.
 3. En praktisk test av hvordan konkrete IKT-relaterte oppgaver ble løst.

For å demonstrere bruken av testen, ble det utarbeidet et persongalleri med 10 virtuelle testpersoner (personas), der alle har en form for kognitiv funksjonsnedsettelse eller opplever kognitive utfordringer i hverdagen.

Forprosjektet gjennomgikk aktuell litteratur og eksisterende mekanismer for justering / personalisering av brukergrensesnitt, slik disse i dag er tilgjengelige via Internett eller vanlige på en PC-plattform. På dette grunnlaget ble det utarbeidet en ”katalog” over mekanismer og løsninger som kan gjøre web-baserte tjenester mer tilgengelige for brukere som opplever kognitive utfordringer.

For å demonstrere potensialet for personalisering av brukergrensesnitt, ble brukerveiledninger for fem IKT-baserte systemer og produkter valgt ut:

 1. Parkeringsautomat
 2. Vaskemaskin
 3. Web
 4. Fjernkontroll (DTV)
 5. Digital golfklokke

”Bruken” av disse teknologiene fant sted via grensesnittpresentasjoner og rollespill, med forskerne i rollen som personas. Selv om mekanismene som ble studert var webrelaterte, ble det klart at mange av dem også gjelder for andre IKT-grensesnitt.

Kognisjon er et komplekst område og arbeidet i forprosjektet har lagt et viktig grunnlag for en vitenskapelig referanseramme rundt forståelsen av hvordan kognitive ferdigheter og egenskaper lar seg teste. Resultatene fra forprosjektet vil være nyttige i framtidig arbeid med tilpasning av brukergrensesnitt for brukere med kognitive funksjonsnedsettelser, i tillegg til at de har gitt verdifull kunnskap til de to store prosjektene UNIMOD i Verdikt-programmet og EU-prosjektet DIADEM.

Personas-forprosjektet har også bidratt til å knytte norsk FoU på feltet til et nordisk og internasjonalt nettverk av eksperter på fagfeltet. Høsten 2007 ble det arrangert et nordisk seminar om anvendelsesområder for personalisering, med deltakere fra Norge, Finland og Sverige. Fra dette nettverket er det søkt støtte fra Verdikt-programmet til et prosjekt som bygger videre på metodikken fra forprosjektet. Det er også planer om å bruke resultatene som faglig fundament for et internasjonalt hovedprosjekt. Der vil man ta i bruk testapparatet og gjøre grunnleggende forskning for å videreutvikle det til et vitenskapelig verifiserbart opplegg med kommersielt potensial.

Sluttrapporten fra forprosjektet kan fås ved henvendelse til Riitta Hellman i Karde AS.

Varighet: 15.6.2007 - 31.12.2007

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 24092007, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26