Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Trådløse brytere - Forenklet IKT-bruk for funksjonshemmede (forprosjekt)

Utfører: NorMedia AS

Prosjektleder: Leif Ringstad, NorMedia AS

Innhold: Målet med forprosjektet var å kartlegge mulighetene for å utvikle en trådløs styringsenhet for bryterbruk som kunne gjøre det enklere for funksjonshemmede å nå fram til brytere som styrer dataprogrammer. Dette kan også være en fordel for svært fysisk aktive brukere for å unngå skade på ledninger og utstyr.

Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med relevante brukermiljøer, som Sunnaas Sykehus skole, Haukåsen skole og Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE). For å komme fram til en best mulig løsning, både teknisk sett og i forhold til målgruppens behov, ble det utarbeidet en foreløpig kravspesifikasjon. Vurderinger av løsninger i markedet og tilbakemeldinger fra brukermiljøene, viste at dagens bryterstyrte løsninger i de fleste tilfeller verken var fleksible nok eller funksjonsmessig tilfredsstillende. Prosjektet ble derfor utvidet til å se på en mer omfattende løsning for bryterstyring med og uten datamaskin. Produktet representerer noe nytt fordi det får egenskaper som dagens produkter mangler, samtidig som det også dekker eksisterende løsninger for brytertilkobling til og fra datamaskin og annet bryterstyrt utstyr.

Løsningen består av en USB-enhet tilkoblet datamaskinen og en trådløs bryterenhet for tilkobling av 2 brytere. USB-enheten kan konfigureres via datamaskin basert på Microsoft Windows operativsystem og senere Apple Mac OS X. Ved utvikling av programvaren for produktet ble det lagt vekt på at det skal være stabilt, enkelt å installere og lett å bruke. Det var også et ønske fra brukerne om flere funksjoner i ett og samme produkt, slik at de ikke trenger flere varianter i ulike brukssituasjoner. USB-enheten ble utstyrt med inngang for 8 kablede brytere og kunne benytte opp til 16 trådløse bryterenheter samtidig. Bryterne ble konfigurert til å ha flere funksjoner samtidig, som: Repeterende ved hold, enkelt trykk, trykk og hold, hold og slipp og dobbelt trykk. Hvilken aktivitet som realiseres ved den enkelte funksjon, kan justeres fritt. Aktivitetene kan også kombineres. Alle brytere har mulighet for individuell justering av tidsforsinkelser og aktiviteter.

Bryterenheten er en del av en total trådløs løsning, der brukeren trenger en bryter eller tilkoblingsenhet for å kunne benytte trådløs funksjonalitet. Ved utformingen av den trådløse enheten er det lagt vekt på at den skal være så liten at den kan festes på brukeren, på en bryter, eller på rullestolen uten å være til sjenanse. Enheten for trådløs bryterstyring av annet brytertilpasset utstyr, vil gjøre det mulig å styre andre ting enn en datamaskin, for eksempel en leke eller en togbane. I praksis betyr dette at alt som i dag kan bryterstyres via ledninger, også kan styres ved hjelp av trådløse brytere.

Fleksibiliteten gjør at løsningen vil dekke behovene hos alle, både svake og sterke brukere, samtidig som løsningen kan utvikles når brukerens behov endres.

Resultatene fra forprosjektet er tilgjengelig i en egen rapport. Denne kan bestilles ved henvendelse til prosjektleder Leif Ringstad.

Varighet: 3.1.2005- 4.4.2005 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Etter at forprosjektet ble avsluttet, har arbeidet med å realisere løsningen blitt videreført av selskapet First Device AS. Arbeidet med ferdigstillingen av prototyper og oppstarten av selskapet ble støttet av Innovasjon Norge gjennom et etablererstipend. En tidlig prototyp av produktet ble vist frem på den internasjonale datamessen for utdanning og læring, Bett, i London i januar 2006. Der vekket løsningene stor interesse blant fagfolk i mange land, og produktet ble omtalt i The Guardian som det mest nyskapende på messen: http://education.guardian.co.uk/elearning/story/0,,2037523,00.html. Løsningen ble også vist fram på ID Dagarna i Stockholm i oktober 2007.

Den nye brytertilkoblingen og den trådløse bryterenheten for alternativ styring av datamaskiner er under produksjon og ventes lansert i månedsskiftet mai/juni 2008. Løpende oppdateringer om produktene, samt eksempler på forskjellige scenarier og oppsett for løsningene, finnes på nettadressen www.firstdevice.com.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26