Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nasjonalt korpus for norsk språkteknologi (Forprosjekt)

Utfører: NTNU, i samarbeid med Universitetene i Oslo og Bergen, SINTEF Tele og Data, Telenor FoU og Nordisk Språkteknologi.

Prosjektleder: Torbjørn Svendsen

Innhold: Målet med prosjektet var å utforme anbefalinger til innhold, omfang og organisering av en språkteknologisk database, som en nasjonal ressurs for forskning og utvikling innen språkteknologi.

Resultatene fra forprosjektet er gjengitt i rapporten NORSK SPRÅKBANK - utredning om et nasjonalt korpus for språkteknologi. Sluttrapporten, samt nærmere informasjon om prosjektet Nasjonalt korpus for norsk språkteknologi er tilgjengelig på NTNUs hjemmesider.

Varighet: Desember 1998- juli 1999 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Etablering av en norsk språkbank var ett av tiltakene i Handlingsplan for norsk språk og IKT som ble lagt fram av Norsk språkråd i februar 2001. I februar 2002 fikk Språkrådet i oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet å koordinere en utredning om sentrale problemstillinger knyttet til å samle og sikre tilgangen til norske språkteknologiske ressurser. Rapporten fra dette arbeidet konkluderte med at det ville koste omlag 100 millioner kroner over fem år å få på plass det minimum av språkressurser som skal til for å etablere en språkbank, dvs. en samling digitaliserte språkdata til bruk for norsk språkforskning og industriutvikling. Rapporten la til grunn at det offentlige i hovedsak måtte bære finansieringsansvaret, og la opp en plan med sikte på at språkbanken skulle være på plass innen 2007. Saken ble drøftet i St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Meldingen argumenterte for en norsk språkbank, men konkluderte med at det ikke var aktuelt å sette av statlige midler til dette på kort sikt. Stortingskomiteen sluttet seg våren 2004 til forslaget fra regjeringen. Per april 2005 er det ikke bevilget statlige midler til en norsk språkbank. Mangelen på en slik bank hemmer i dag utviklingen av mer avanserte taleteknologiske løsninger på norsk enn det som nå er på markedet.

Du kan lese mer om saken på Norsk Språkråds hjemmeside, se: http://www.sprakrad.no/templates/Page.aspx?id=685. Der kan du også laste ned en pdf-versjon av rapporten Samling og tilgjengeleggjering av norske språkressursar (2002).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26