Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nettbasert høreapparattilpasning


Utfører: Aurismed AS v/daglig leder Petter Brown, i samarbeid med SINTEF Tele og Data, Midt-Norsk helsenett, Høresentralen v/St. Olavs hospital i Trondheim, Frøya Legekontor, Oppdal medisinske senter og Oppdal kommune

Prosjektleder: Forsker Øystein Nytrø, SINTEF Tele og Data

Innhold: Hensikten med prosjektet var opprinnelig å undersøke muligheten for nettbasert tilpasning av digitale høreapparater. Underveis ble dette omdefinert til å gjelde nettbasert etterjustering av høreapparater. Målene i det reviderte prosjektet har vært å:

·        Teste forskjellige arkitektoniske, tekniske og metodiske måter for fjernjustering av høreapparater, i og utenfor Midt-Norsk Helsenett.

·        Anbefale løsninger.

·        Utarbeide prosedyrer og instrukser i samarbeid med brukere.

·        Gjennomføre simulerte tester og virkelige justeringer med høreapparatbrukere, assistenter og audiografer.

·        Dokumentere og spre lærdom fra prosjektet.

·        Motivere til oppfølging og etablering av nettbasert høreapparatjustering som en tjeneste i forsøksdrift.

I løpet av prosjektperioden ble det utviklet, utprøvd og satt i drift løsninger for fjernjustering av digitale høreapparater. Det ble opprettet to brukersteder: Oppdal Medisinske Senter og Sistranda på Frøya. Her ble det utplassert og installert justeringsprogramvare for høreapparater, maskinvare, journalsystem, nettløsning og pc-basert telekonferanseutstyr. Hos høreapparatspesialisten Aurismed AS i Sandefjord og ved Høresentralen ved St. Olavs hospital ble det utplassert og installert pc-basert telekonferanseutstyr, nettløsning og fjernstyringsprogramvare. Forbindelsen mellom Frøya og Aurismed ble basert på ISDN, mens forbindelsen mellom Høresentralen ved St. Olavs Hospital og Oppdal var basert på Midt-Norsk Helsenett.

Mange forskjellige varianter av telekonferanseløsninger, ulike journalarkitekturer og kommunikasjonsløsninger ble testet ut i prosjektet. På grunn av overraskende umoden teknologi, var det nødvendig å prøve ut et stort antall løsninger. Dette førte til vesentlig høyere utstyrskostnader enn planlagt. Sluttløsningen er relativt enkel, billig og tilfredsstillende sett fra brukernes side. Den består av videokonferanseutstyr, PC og Hi-pro boks for tilkobling av høreapparater.

Erfaringene fra prosjektet viser at fjernjustering er praktisk gjennomførbart og faglig akseptabelt både for brukerne av høreapparater og for audiografer. De produktene som brukes for høreapparatjustering, til brukerjournaler og for fjernstyring av programvare i dag, er imidlertid ikke gode nok. De er heller ikke godt nok tilpasset fjernarbeid som arbeidsform. For å kunne realisere en tjeneste for fjernjustering av høreapparater, er det nødvendig med et godt utbygd bredbånds helsenett, med garantert kapasitet mellom tjenesteleverandører og brukersteder. Justering av høreapparater ved hjelp av telemedisinske teknikker er teknisk sett komplisert og krever et robust oppsett og høy tjenestestabilitet i helsenettet. Det vil også være avgjørende at man får etablert egne takster for tjenesten.

Høresentralen ved St. Olavs hospital ønsker å bygge videre på resultatene fra prosjektet og forsøker å få til finansiering av oppfølgingsprosjekter. Her vil blant annet etablering av forsøksdrift og ytterligere spredning av tjenesten inngå. Det vil også være viktig å se nærmere på spredning av helsenettet og andre tjenester som kan bidra til finansieringen av tjenesten.

Prosjektet er omtalt i artikkelen Bedre hørsel ved hjelp av Internett (publisert på IT Funks nyhetsside 19. juni 2002).

Varighet: 01.07.2000 - 31.03.2002 (Avsluttet)

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Nettbasert høreapparattilpasning som ble startet opp i 1998. Sluttrapport fra forprosjektet: Nettbasert høreapparattilpasning. Scenarier og planer. SINTEF-rapport  STF 40 F99058, v/ prosjektleder Jarle Svean

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26