Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Mobil skiltleser for svaksynte (forprosjekt)

Utfører: SINTEF IKT, i samarbeid med Tagarno Norge AS, Norges Blindeforbund og Huseby kompetansesenter

Prosjektleder: Helene Schulerud, SINTEF IKT

Innhold: Målet med forprosjektet var å undersøke muligheten for at blinde og svaksynte kan bruke mobiltelefoner med kamera som mobil skiltleser. Idéen gikk ut på å benytte standard mobiltelefoner med kamera til å ta bilder av tekst. Bildene ble deretter tolket av en OCR-modul (programvare for optisk bokstavgjenkjenning) og lest opp for brukeren ved hjelp av talesyntese.

Arbeidet i forprosjektet besto i å finne fram til metoder som gjør det mulig å benytte mobiltelefonen på denne måten. I samarbeid med relevante brukermiljøer, som Norges Blindeforbund og Huseby kompetansesenter ble det gjennomført en kartlegging av brukerkrav. Tilbakemeldingene fra brukerne viste at lesing av skilter bare var en liten del av behovsområdet. De ønsket seg en mobil tekstleser til lesing av alle typer tekst, som for eksempel kvitteringer, produktinformasjon, busstabeller, eller et A4 ark med tekst, i tillegg til ulike typer skilter. En valgte derfor å teste ut alle disse anvendelsene ved hjelp av standard OCR-teknologi.

Det ble gjennomført tester hvor blinde og svaksynte tok bilder av ulike tekster med mobiltelefonens kamera. Bildene ble deretter tolket av OCR-programvaren. Resultatene viste at er mulig å benytte eksisterende teknologi i en mobil tekstleser for blinde og svaksynte. Programvaren klarer å gjenkjenne teksten med stor grad av riktighet dersom man tar et skarpt bilde med tilstrekkelig lys av en tekst på en jevn flate med vanlig font. Mange blinde og svaksynte kan ha problemer med å fokusere bildet godt nok. I prosjektet foreslås en metode som kan håndtere dette, men det trengs mer utvikling og testing før man kan utvikle et ferdig produkt som er tilpasset de definerte brukerbehovene.

Prosjektet konkluderer med at personer med relativt omfattende synshemminger vil ha størst nytteverdi av en mobil tekstleser. Blinde har i dag få alternativer til personlig assistanse for lesing av tekst når de er på farten, eller ikke har utstyr som PC, skanner, OCR og talesyntese tilgjengelig. Svaksynte har i noen tilfeller alternative løsninger som lupe og kikkert. Imidlertid vil mange av dem ha vanskeligheter i situasjoner med dårlige eller varierende lysforhold. En mobil tekstleser vil kunne løse mange oppgaver som ikke kan løses med dagens hjelpemidler og dermed bidra til økt selvstendighet både for blinde og svaksynte. Den vil dessuten kunne lette behovet for medbrakte hjelpemidler. Dette vil være en fordel for brukerne, som naturlig nok ikke ønsker å skille seg ut mer enn nødvendig.

Det er ikke foretatt noen valg med hensyn på videreføring av prosjektet, men ulike alternativer er under vurdering (blant annet VERDIKT og EU). Det avventes en avklaring internt før endelig valg gjøres.

Varighet: 1.6.2005 - 30.9.2005.

Programtilknytning i Forskningsrådet: : IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Dette dokumentet ble første gang publisert 31.10.2005, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26