Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Minoriteter, innovasjon og tilgjengelighet IKT. En kartlegging av gode idéer og behov for utvikling

Utfører: Enhet for Mangfold og integrering (EMI), Oslo kommune i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Minoritetsspråklige ressursnettverk (MiR), ArtSikt Consulting AS og Accenture AS.

Prosjektleder: Eli Langset, Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA).

Innhold: Målet var å kartlegge og fange opp ressurser, ideer og forslag fra etniske minoritetsmiljøer om hvordan IKT kan gjøres mer tilgjengelig for denne delen av befolkningen og andre brukergrupper. Det var også et mål å få kunnskap om som er nødvendig for å øke samfunnsdeltakelsen for disse befolkningsgruppene ved hjelp av IKT. Det gjelder i særlig grad på tre fokusområder: Arbeidsliv, utdanning og rollen som foreldre. De innkomne forslagene skal i neste omgang formidles til forsknings- og utviklingsmiljøer med sikte på forbedring og videreutvikling av dagens tilbud og løsninger.

Kartleggingen er basert på kvalitative og kreative metoder for å få fram innovative innspill fra målgruppen. Kunnskapskildene til prosjektet var etniske minoritetsmiljøer, blant annet på ulike kurs arrangert av MiA. Det har også vært kontakt med innvandrerorganisasjoner, organisasjoner for personer med funksjonshinder og andre frivillige organisasjoner. Aktuelle spørsmålsstillinger har vært:

  • Hvordan tilegner etniske minoritetsmiljøer seg kunnskap og kjennskap til mulighetene ved bruk av IKT?
  • Brukes det ad hoc løsninger som kan videreutvikles til vanlig bruk?
  • Hvordan kan man forbedre og videreutvikle internettbaserte tilbud slik at de fungerer bedre for denne målgruppen?
  • Hvilke relevans har innspillene for andre brukergrupper?

Prosjektet startet med kontakt med godt informerte observatører for å fange opp sentrale problemstillinger. Deretter ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å få fram mer detaljerte data. Til slutt ble det gjort en kvalitativ studie ved hjelp av Questback for å nå ut til en målgruppe med mer variert kjønnsmessig og yrkesmessig bakgrunn.

I tillegg til kartleggingen ble det arrangert en idékonkurranse om IKT blant etniske minoriteter. Hensikten med konkurransen var å få fram nye idéer og forslag om økt tilgjengelighet til samfunnet for minoritetsmiljøene. Resultatene fra konkurransen er presentert i artikkelen "Stor respons på idékonkurranse om IKT blant etniske minoriteter"

Sluttrapport på MiAs hjemmeside: www.mangfold.no.

Varighet: Januar 2009 - juni 2009

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26