Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Modul i IKT og tilgjengelighet - MIKT
(kurs - pilotprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med NTNU, Datakortet AS, Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE), Deltasenteret, Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, Standard Norge og Høgskolen i Oslo.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: Målet var å etablere et kurs i IKT og tilgjengelighet og legge grunnlaget for et varig kurs- og sertifiseringstilbud utenfor høyskolesektoren. Kurset har bidratt til at fagområdet nå har fått et definert innhold med økt kompetanse og status på fagfeltet.

Prosjektet var en videreføring av det IT Funk-støttede forprosjektet "MIKT: Kursmodul i IKT og tilgjengelighet" som ble gjennomført i 2007. Resultatene derfra viste at det var et stort behov for å etablere et slikt kurs. Kurset var åpent for alle, også for de som manglet studiekompetanse til å ta høyskolekurs.

Behovet for et kurstilbud på dette feltet har vokst. Lov om offentlige anskaffelser slår fast at etter 1. januar 2007 skal universell utforming og tilgjengelighet være med i planleggingen av alle offentlige anskaffelser, og krav til universell utforming av IKT er nedfelt i den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (se også Besl.O.nr.90 (2007-2008)).

Prosjektet var støttet av IT Funk, FAD og Deltasenteret og var bredt sammensatt med deltakere innen utvikling av kompetansegivende grunnkurs og etterutdanning i IKT og tilgjengelighet. Prosjektet har hatt følgende aktiviteter:

  1. Utviklet versjon 1.0 av fagplan.
  2. Utviklet kurskonsept og praktiske øvelser
  3. Utarbeidet og skrevet fagbok som dekker fagplanen
  4. Gjennomført 2 kurs i prosjektperioden, i stedet for ett pga stor interesse
  5. Lagt grunnlag for varig drift av kurset

Kurset har en bred målgruppe, med vekt på nettstedsansvarlige, bestillere og innkjøpere av IKT-baserte løsninger i offentlig og privat sektor. Som en del av prosjektet er det utviklet en informasjons- og markedsføringsplan.

Prosjektarbeidet har vært nybrottsarbeid. Mange problemstillinger måtte utforskes. Fellesnevneren for disse var hvilke praktiske oppgaver som bør inngå i fagplanen for at studentene skal få best mulig innsikt i hva god tilrettelegging innebærer. Målet har vært å gi ikke-funksjonshemmede en praktisk forståelse av hvordan ulike grupper av funksjonshemmede bruker PC og datatekniske hjelpemidler.

Egen fagbok og oppgaver

Forprosjektet synliggjorde behovet for å skrive en egen fagbok, eventuelt en temabasert oppgavesamling. Siden prosjektet har handlet om å utvikle praktisk rettet lærestoff for en målgruppe som ikke anvender den relevante teknologien, har utarbeidelsen av læremateriellet skjedd i nært samarbeid med uttestingen av fagplanen, kurset og testene. Utviklingen av versjon 1.0 av fagplan har skjedd med bakgrunn i kartleggingsarbeidet fra forprosjektet og prosjektgruppens fagkompetanse. Kursoppgavene og -funksjoner er prøvd ut på en testgruppe med ikke-funksjonshemmede personer.

Under utprøvingen av kursmodulen er det lagt vekt på å gjennomføre et så tilnærmet ordinært kurs som mulig, med løpende evalueringer underveis i tillegg til en omfattende sluttevaluering. Den endelige versjonen av fagplan versjon 1.0 er utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldingene fra kursdeltakerne og prosjektgruppens egenvurdering av kurset.

Varig kurstilbud

Målet var å etablere en kursmodul med varig tilbud. En del av prosjektet var derfor å tilrettelegge et rammeverk som etablerer kurstilbudet på tilsvarende måte som Datakortet AS gjør i forhold til andre fagområder.

Evaluering av kursene viser at deltakerne opplever at kurset har stor nytteverdi. Deltakerne har kommet fra interesseorganisasjoner, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Kurset har fått navnet "Universell teknologi".

Prosjektet har lagt grunnlaget for et varig kurstilbud, og at dette kan gjøres på et vanlig, kommersielt grunnlag. Kurset og læremateriell vil bli oppdatert. MediaLT har planer om å videreføre kurset. Siden det er etablert en offentlig tilgjengelig fagplan og et sertifiseringssystem gjennom Norsk test, kan også andre leverandører tilby kurset.

Du finner mer informasjon om prosjektet Modul i IKT og tilgjengelighet på MediaLTs nettsider.

Se også nyhetssak:

Varighet: 1.5.2008 - 30.11.2009

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26