Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

LEIF - Ledsagende informasjonstjeneste for synshemmede


Utfører: SINTEF Tele og Data, i samarbeid med FunkWeb AS, Geo-Guide, Nav-Sys og Huseby kompetansesenter for synshemmede.

Prosjektleder: Ingrid Storruste Svagård.

Innhold: Målet med prosjektet var å utrede og etablere forutsetningene for LEIF, som et komplett navigasjonssystem for synshemmede. Dette består av en sentral kartdatabase med veinett og ruteplanleggings-funksjonalitet for synshemmede, hvor brukerne selv kan utveksle relevant informasjon via Internett ved hjelp av stasjonær PC eller fra mobil terminal med posisjonsinformasjon for navigering "i felt".

I prosjektet ble det utviklet en demonstrator (Rutesimulatoren), som gir brukeren mulighet til å "gå" en rute på PC'n. Rutebeskrivelsen mellom hvert referansepunkt gjengis som syntetisk tale. Rutesimulatoren ble testet ut og evaluert, og har gitt viktige innspill til utforming av brukergrensesnitt og hvordan informasjonen bør struktureres for å være mest mulig brukervennlig.

Prosjektet har brakt på det rene at utviklingen av LEIF er fullt teknologisk mulig. Den største utfordringen ligger ikke i utvikling av teknologi, men i utviklingen av dataunderlaget i kartene, det vil si lage/samle et veinett for gående. Samtidig er det viktig å få til et godt brukergrensesnitt for synshemmede, med "riktig" mengde og type informasjon. Nøyaktigheten innen dagens posisjonsteknologi vurderes som god nok til å gi en høy brukbarhetsgrad. Mange av de viktigste bestanddelene av systemet er allerede utviklet.

Det er en klar anbefaling fra prosjektet at LEIF utvikles som en tjeneste for massemarkedet, slik at enhetsprisen reduseres. For at tjenesten skal kunne tilpasses mange ulike brukergrupper, er det viktig med stor grad av fleksibilitet i struktur og funksjonalitet. Synshemmede er å betrakte som en avansert brukergruppe, med relativt sett høye krav til nøyaktighet, detaljinformasjon og brukergrensesnitt, og kan brukes som en rettesnor og en test på LEIFs fleksibilitet. Det anbefales at LEIF utformes slik at det kan brukes til både ruteplanlegging, rekognisering og innlegging av data, såkalte annoteringer fra brukerne selv.

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Talende navigeringssystem" (IT Funk-finansiert prosjekt ved SINTEF Tele og data i 1999). Dette forprosjektet er nærmere beskrevet under "Telematikk for funksjonshemmede".

Prosjektet er også omtalt i artikkelen Navigeringssystem for synshemmede, publisert på IT Funks nyhetsside.

Varighet: 01.09.2000 - 30.04.2001 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: ProgIT- program for IT industri og grafisk industri. (Programmet er avsluttet og etterfulgt av IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Prosjektet er ikke blitt videreført, da man ikke har lykkes i å finne en industripartner som er villig til å ta ansvaret for å videreutvikle LEIF til et komplett navigasjonssystem for synshemmede.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26