Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Krav til eLæring/læringsteknologi med særlig vekt på funksjonshemmede (pilotprosjekt - standardisering)

Utfører: Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), i samarbeid med NTS (Norsk Teknologisenter), Conduct AS, Delta-senteret og Fronter AS

Prosjektleder: Kjell Åge Bringsrud, Inst. for informatikk ved UiO

Innhold: Forprosjektet har fokusert på standardisering innen læringsteknologi, med vekt på funksjonshemmedes behov. eLæring er et område hvor det er stor aktivitet med å utforme standarder og retningslinjer. Målet var å øke forståelsen av hvilke muligheter som finnes eller er under utvikling, samt gi råd om hvordan arbeidet fra norsk side bør legges opp i framtiden. Dette for å sikre at norske behov når det gjelder tilgjengelighet for alle blir ivaretatt best mulig i relevante internasjonale standardiseringsfora.

Forprosjektet er en videreføring av ett av forslagene i rapporten "IKT standardisering og økt tilgjengelighet for funksjonshemmede" (utarbeidet for IT Funk, publisert som NR-rapport 980, 2001). Rapporten presenterer utfordringer innen IKT-standardisering for IT Funk og sentrale aktører på feltet.

Som ledd i et forsøk på å påvirke standardiseringsprosessen på området eLæring, har forprosjektet prøvd ut en modell for organisering av norsk deltakelse i internasjonale standardiserings­aktiviteter. Et viktig poeng har vært å oppnå best mulig brukermedvirkning i standardiserings­prosessen. Det ble arrangert to seminarer med deltakelse av standardiseringseksperter innen eLæring og ressurspersoner fra ulike kompetansesentra for funksjonshemminger, IT Funk-prosjekter, forvaltningen, forskningsmiljøene, standardiserings­organisasjonene (NTS/IT) og leverandører av programvare for eLæring. På det første seminaret ønsket man tilbakemelding om hvilke generelle krav som må stilles til standardene for å ivareta funksjonshemmedes spesielle behov. Det ble også rapportert fra møter i internasjonale standardiseringsfora. Det andre seminaret ble holdt ved prosjektets avslutning. Foruten innlegg om de utfordringer funksjons­hemmede møter i sin IT-hverdag, ble det rapportert fra to internasjonale komitémøter som prosjektet hadde deltatt på. Erfaringene viser at slike seminarer er godt egnet som forum for erfaringsutveksling og diskusjon mellom deltakende aktører innen eLæring, tilgjengelighet og funksjonshemmede.

En annen viktig del av forprosjektet var å kartlegge hvilke internasjonale ­fora som bidrar til standardiseringen på eLæringsområdet. Både internasjonale standardiserings­organisasjoner, ulike nasjonale og europeiske standardiseringsorganer, industrikonsortia og andre fora som utvikler spesifikasjoner som bidrag i standardiseringsprosessen ble gjennomgått. I prosjektet forsøkte man også å identifisere sentrale dokumenter fra de ulike fora.

Prosjektet fant at komiteen ISO/IEC JTC1 SC36 ”Information Technology for Learning, Education, and Training” (SC36) var den viktigste å sikre norsk deltakelse i. Dette er en komité som spesifiserer internasjonale standarder, mens de fleste andre fora spiller inn sine spesifikasjoner til SC36 for at de der skal bli vurdert og eventuelt videreutviklet som inter­nasjonale standarder. En annen viktig komité er IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee). Dette er en underkomité i organisasjonen ”Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE), som spesifiserer industristandarder i USA. IEEE har et nært samarbeid med den nasjonale standardiseringsorganisasjonen i USA; ANSI. De spesifikasjonene som IEEE utvikler blir som oftest stemplet som nasjonale standarder av ANSI. SC36 og IEEE LTSC samarbeider om utviklingen av internasjonale standarder innen læringsteknologi. Begge vil ha stor innflytelse på hvordan kommersielle produkter innen eLæring utformes. Prosjektet så det derfor som viktig å komme med innspill i denne prosessen. I tillegg til rent faglige innspill, gjaldt dette særlig innspill som ivaretar spesifikke norske interesser, herunder spesielt hensyn til tilgjengelighet for alle og særnorske kulturelle og læringsfilosofiske forhold.

Innen rammen av forprosjektet deltok to av medlemmene på møtene i SC36 og IEEE LTSC i Adelaide, Australia i mars 2002. På møtet i SC36 foreslo de norske deltakerne å sette i gang en egen aktivitet i komiteen for å sikre at kravene fra personer med spesielle behov blir ivaretatt i de standardene som utvikles innen læringsteknologi. Initiativet førte til at det ble etablert en såkalt ” Rapporteur Group” i SC36 som skal sikre at alle standarder som utformes av denne komiteen, skal vurderes i forhold til om de utelukker individer eller grupper på grunn av funksjonshemming, språk eller kultur. Gruppen kalles ”Rapporteur Group for Culture, Language and Function Accommodation”; mer informasjon finnes på følgende web-side: http://jtc1sc36.org/clfa/ . Norge, ved Erlend Øverby i Conduct AS, leder arbeidet i denne gruppen som består av medlemslandene i ISO-komitéen. Det er bred støtte for dette arbeidet blant de andre deltakerlandene. Arbeidet her gir Norge en unik mulighet til å øve innflytelse på utformingen av internasjonale eLæringsstandarder med tanke på funksjonshemmedes behov. Brukermedvirkning ved utformingen av norske innspill er spesielt viktig i denne sammenheng.

Erfaringene fra forprosjektet er dokumentert i en egen rapport. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til prosjektleder Kjell Åge Bringsrud.

IT-StaFu prosjektet ble formelt avsluttet medio 2002, men ble videreført ut 2002 med finansiering fra NHD. Fra januar 2003 er aktiviteten innlemmet i eStandard-prosjektet finansiert av Undervisnings- og forskningsdepartementet (UFD), se: http://www.estandard.no/. Tanken er å knytte de videre aktivitetene innen eLæring og funksjonshemmedes behov opp mot arbeidet med Læringsnettet og Læringsportalen, som er under utforming i regi av UFD.

Prosjektet er også omtalt i artiklene Norge pådriver for å sikre tilgjengelighet for alle innen standardisering av læringsteknologi og Fokus på tilgjengelighet for alle i standardiseringsarbeidet, publisert på IT Funks nyhetsside henholdsvis 21. november og 19. juni 2002.

Varighet: 20.02.2002 - 30.06.2002

Programtilknytning i Forskningsrådet: IKT-programmet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26