Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Kurs i interessemedvirkning i forsknings- og utviklingsprosjekter

Utfører: MediaLT

Prosjektleder: Magne Lunde, MediaLT

Innhold: Interessemedvirkning (også kalt brukermedvirkning) i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) vedrørende teknologi er et forholdsvis nytt område. Mye tyder på at slik deltakelse hittil i liten grad har blitt definert som interessepolitikk. Behovet for opplæring av interessenter som representerer funksjonshemmede og kronisk syke i forbindelse med FoU-prosjekter synes derfor å være større enn i forhold til mer tradisjonell interessemedvirkning. Erfaringer tyder også på at ledere og oppdragsgivere for slike prosjekter har for liten kompetanse på interessemedvirkning generelt. Målet med prosjektet har derfor vært å bevisstgjøre både interessenter (brukere), prosjektledere og prosjektansvarlige om hva som skal til for å få til en effektiv og god interessemedvirkning i forskning og utvikling omkring teknologi.

Prosjektet har bestått av følgende aktiviteter:

  • Utarbeide et kursopplegg for interessenter og prosjektansvarlige
  • Gjennomføre et pilotkurs
  • Evaluere pilotkurset
  • Etablere kurset som et fast tilbud
  • Legge til rette for oppbyggingen av et likemannsnettverk

Som en del av prosjektet har MediaLT utarbeidet et kursopplegg i interessemedvirkning for interessenter og prosjektansvarlige. Det første kurset ble gjennomført 3. februar 2005, med foredragsholdere fra Telenor R&D, Norges forskningsråd, MediaLT og flere interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. 24 personer deltok. Kursopplegget ble deretter evaluert og justert i tråd med tilbakemeldinger fra deltakerne.

Erfaringene viser at det er behov for kurs av denne typen. Kursene kan bidra til å øke bevisstheten om temaet blant interessenter og prosjektansvarlige og gi høyere kvalitet på FoU-prosjektene. Som et resultat av prosjektet har firmaet MediaLT etablert et fast tilbud om kurs i interessemedvirkning i FoU-prosjekter vedrørende teknologi. Interesserte kan nå melde seg på neste kurs, som arrangeres høsten 2005. Du finner mer informasjon om dette og prosjektet "Kurs interessemedvirkning i FoU-prosjekter", på MediaLTs nettsted.

Prosjektet har også vært med på å legge grunnlaget for et likemannsnettverk for interessenter. Arbeidet med å få etablert dette nettverket blir videreført i prosjektet: ”Kompetanse og erfaringsnettverk for brukermedvirkning i IKT-prosjekter (KEB-IKT)”. MediaLT er en av deltakerne i dette prosjektet, som ledes av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Varighet: 01.10.2004 - 28.02.2005 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Ingen. Prosjektet ble støttet direkte fra IT Funk som et fellestiltak.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26