Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

HT-Mobil: Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler – synshemmede med sykdommen diabetes som kasus (forprosjekt)

Utfører: Nasjonalt senter for telemedisin (NST), i samarbeid med Telenor R&D (tidligere Telenor Forskning og Utvikling) i Tromsø

Prosjektleder: Eirik Årsand, NST

Innhold: Målet med forprosjektet var å vurdere mulighetene for alternative og fleksible brukergrensesnitt for mobile helsetjenester, med tanke på hvordan slike løsninger kan gjøre det enklere for mennesker med kroniske lidelser og særskilte behov å mestre sykdom og livssituasjon. Synshemmede og personer med diabetes var målgruppene i dette prosjektet, men løsningene vil også ha relevans for andre med ønsker eller behov for alternative og fleksible brukergrensesnitt i mobile tjenester. Prosjektet har kartlagt brukerbehov og vurdert ulike teknologier innen mobiltelefoni, tekst-til-tale teknologi, helsesensorer og grensesnitt. Arbeidet ble gjennomført i nær dialog med brukere og brukerrepresentanter.

De fleste som har diabetes kan regulere sykdommen sin ved å ta blodsukkermålinger selv. For blinde og svaksynte er det et problem at de blodsukkermålerne som er tilgjengelig på det norske markedet ikke er tilpasset deres behov når det gjelder grensesnitt. En kartlegging av brukerbehovene viste at tilpasning av tekststørrelse eller en mobiltelefon med god skjermkvalitet vil være tilstrekkelig for noen synshemmede, mens andre ikke vil være i stand til å benytte noen form for visuell presentasjon av informasjon. Som case valgte man å gjennomføre en grundig evaluering av mulighetene for at synshemmede med diabetes kan gjennomføre blodsukkermålinger selv, uten hjelp fra andre. En synshemmet bruker deltok med innspill angående brukbarheten på løsningene som ble vurdert i prosjektet.

Alternative blodsukkermålere og løsninger som er i bruk utenfor Norge ble gjennomgått og evaluert, og mulighetene for å utvikle et system som kan gjøre blodsukkerdata om til tale ble undersøkt. Det ble utarbeidet flere ulike scenarier for hvordan en blind bruker kan utføre blodsukkermåling selv og få resultatet opplest som en talemelding. Denne kan for eksempel lyde slik: ”Ditt blodsukker var 5,1 klokken 14:32 den 15.4.2004.” Her tok man utgangspunkt i NSTs prototyp av et automatisk system for overføring av blodsukkerdata, kombinert med Telenors kompetanse på mobile tjenester.

Flere løsninger ble vurdert som egnet for tilpasning til alternative brukergrensesnitt. Blodsukkerverdien 5 kan angis på ulike måter, som fem pip eller fem vibrasjoner fra mobiltelefonen, rød farge på skjermen for verdier under 4, grønn for normale og gul for verdier over 10, eller ved at mobiltelefonen bare gir beskjed dersom blodsukkernivået er for høyt eller lavt. I forlengelsen av dette ble det laget en kravspesifikasjon, design og prototyp av et system for presentasjon av helsesensorverdier på mobile terminaler. Tanken er å kunne utvikle en tjeneste som kan tilpasses brukernes ulike behov for brukergrensesnitt, og som i tillegg til å gi brukeren tilbakemelding om blodsukkerverdier, også kan brukes til å varsle helsepersonell ved kritisk måling, varsle foresatte ved blodsukkermåling, samt gi en historisk tilbakemelding på utvikling i blodsukkernivå.

Informasjonen i databaser og hypertekstformat på web er sjelden tilpasset den enkelte bruker, verken med hensyn til brukerdialog, innhold eller brukerens situasjon og preferanser. Som en del av forprosjektet vurderte man ulike løsninger for presentasjon av helseinformasjon på et format som er tilpasset brukeren både i innhold og form. Flere tilleggstjenester ble vurdert som aktuelle, blant annet en tjeneste for informasjon om sykdom, råd om kosthold og fysisk aktivitet. Nasjonalt senter for telemedisin har utviklet et oppslagsverk om diabetes som kan danne grunnlag for en slik mobil informasjonstjeneste. Dessuten har brukerorganisasjonene mye nyttig materiale som kan inngå i en informasjonstjeneste beregnet på prosjektets målgrupper. En annen aktuell tjeneste er kommunikasjon mellom brukeren og helsepersonell, der pasienten kan få informasjon om timeavtale eller testresultat i et format tilpasset sitt behov. Pasienten kan også ønske å sende spørsmål til sin fastlege via tale eller tekstmelding, ta bilde ved hjelp av mobilkamera eller ta opp pulsslag i en lydfil og sende dette til en ekspert for analyse.

Prosjektet trekker spesielt frem MMS-teknologi som godt egnet for synshemmede, fordi MMS-meldinger kan formidle multimedia-innhold bestående av lyd, tekst med stor skriftstørrelse og grafikk. Man kan også utnytte følesansen i form av vibrasjon for å gi tilbakemelding.

Funnene fra forprosjektet er dokumentert i en egen rapport. Prosjektet er nærmere omtalt i artikkelen ”Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler” på nettstedet til Nasjonalt senter for telemedisin, hvor du også kan laste ned en pdf-versjon av sluttrapporten.

Varighet: 1.3.2004 - 15.6.2004 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Etter at forprosjektet ble avsluttet har Stiftelsen Helse og Rehabilitering bevilget midler til videreføring av arbeidet i et hovedprosjekt med tittelen "Mobile e-helsetjenester for funksjonshemmede”. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Blindeforbund og Norges Diabetesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Nasjonalt senter for telemedisin. Målet er å bidra til økt livskvalitet, økt omsorg og økt trivsel for funksjonshemmede og personer med kroniske lidelser, gjennom å utnytte muligheter som finnes i forhold til dynamisk tilpasning av brukergrensesnitt og informasjon. Prosjektet skal gjennomføre brukerforsøk der diabetikere med synshemminger mottar daglige tips om sykdommen over mobiltelefon - via ulike tekst-til-tale løsninger (lokal, MMS og tjener-basert) og vurdere hvilke brukergrensesnitt som er egnet for at blinde og svaksynte skal være i stand til å nyttegjøre seg denne informasjonen. Resultatene fra dette forsøket vil legge grunnlaget for tjenesteutviklingen i prosjektets andre fase. Planlagt avslutning for hovedprosjektet er 1. februar 2006. Du finner mer informasjon om prosjektet "Mobile e-helsetjenester for funksjonshemmede" på nettstedet til Nasjonalt senter for telemedisin.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26