Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Kommunikasjon via e-post med grafiske symboler

Utfører: Høgskolen i Vestfold (HiVe), i samarbeid med NorMedia AS, IGEL Kompaniet AS, Universitetet i Oslo (UiO) v/ Autismeenheten og Intermedia / ITU (Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning), Habiliteringstjenesten i Vestfold og Hjelpemiddelsentralen i Vestfold.

Prosjektleder: Asgjerd Vea Karlsen, Høgskolen i Vestfold

Innhold: Målet med prosjektet var å undersøke om bruk av e-post med grafiske symboler kan fremme kommunikasjon hos mennesker som helt eller delvis mangler tale, og således har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK-brukere). Videre ønsket man å finne fram til gode løsninger som kan bidra til å videreutvikle e-postprogrammet som ble testet ut i prosjektet.

Prosjektet har vært knyttet til ASK-studiet (Alternativ og Supplerende kommunikasjon) ved Høgskolen i Vestfold, som er alene om å tilby dette studiet i Norge. I tillegg har en samarbeidet med nasjonale og internasjonale forsknings- og fagmiljøer, samt firmaer som utvikler programvare for grafisk e-post. Det ble også opprettet en egen referansegruppe tilknyttet prosjektet, med deltakere fra Intermedia / ITU (UiO), Autismeenheten (UiO) og Habiliteringstjenesten i Vestfold.

I prosjektet testet man ut bruk av grafisk e-post på et utvalg ASK-brukere. Brukernes ferdigheter innen språk og kommunikasjon ble kartlagt ved oppstart og avslutning av utprøvingene. Kartleggingen ble gjennomført ved hjelp av intervjuer med brukerne og ”nærpersoner” i deres miljø. Gjennom intervjuene fikk man også brukernes tilbakemeldinger på programvaren med forslag til forbedringer. E-postproduktet Inter_Comm ble benyttet i første del av utprøvingen, men en valgte etter hvert å gå over til e-postmodulen i Rolltalks programvare Programsnekker. Begge disse e-postprogrammene har bilder som støtte i kommunikasjonsprosessen og er beregnet på symbolbrukere som bruker PCS (picture communication systems), Pictogram, symbolsystemet Bliss, fotografier og lignende.

Deltakerne i undersøkelsen opplevde det som positivt å kommunisere med andre via e-post. Arbeidet i prosjektet har ført til større forståelse for ASK-brukeres muligheter til å kommunisere med andre mennesker. Samtidig har det har bidratt til økt kunnskap om bruk av e-post med grafiske symboler og hvilke endringer som er nødvendige for å lykkes i arbeidet med å legge tilrette for bruk av grafisk e-post som kommunikasjonshjelpemiddel for målgruppen. Tilgjengelighet og brukervennlighet er nødvendige forutsetninger for at brukerne skal kunne bruke grafisk e-post mer aktivt. Erfaringene viser også at det er tidkrevende å lære seg en e-postmodul ordentlig. Dessuten kreves en del arbeid med å legge til rette for at e-postprogrammet skal bli mest mulig funksjonelt for den enkelte bruker, blant annet når det gjelder utforming av kommunikasjonstavler. Det antas også at brukerne vil ha nytte av flere ferdigproduserte ”setninger” til å sende brev med fødselsdagshilsener, beskjeder og så videre. Tid, kompetanse og klare arbeids- og ansvarsforhold rundt oppfølging av den enkelte bruker er nødvendig for å lykkes i dette arbeidet. Produsentene av begge e-postprogrammene som ble prøvd ut oppgir at de har fått mange nyttige tilbakemeldinger gjennom prosjektet, som de vil ta med seg i sitt videre i arbeidet med å videreutvikle sine produkter.

Prosjektets erfaringer med bruk av e-post og grafiske symboler vil bli formidlet via ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold og i tidsskrifter som ”Dialog”. Resultatene fra prosjektet er gjengitt i en egen rapport, som er publisert på nettsidene til Høgskolen i Vestfold: "Kommunikasjon via e-post med grafiske symboler 2004-2006" (pdf-format).

Varighet: 1.desember 2004 – 1.desember 2006 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Kunnskap, utdanning og læring (KUL)

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26