Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Oppdatering av standarder for selvbetjent teknologi i forhold til universell utforming (metodeprosjekt)

Utfører: Human Factors Solutions ANS

Prosjektleder: Adam Balfour, Human Factors Solutions ANS

Innhold: De fleste selvbetjente systemer er tenkt å kunne brukes av hele befolkningen, men i realiteten er mange mennesker helt eller delvis ute av stand til å benytte dagens løsninger, som for eksempel billettautomater, betalingsterminaler i butikker og bensinautomater. Dette er et økende problem etter som stadig flere tjenester flyttes over til selvbetjente systemer. Alternativene blir færre og dyrere, med stadig høyere utgifter til gebyrer for de som ikke kan bruke selvbetjeningsløsningene.

Målet med prosjektet har vært å bidra til at krav til universell utforming blir utgangspunktet for utvikling og oppdatering av europeiske standarder innen selvbetjent teknologi. Prosjektleder har stått i spissen for en arbeidsgruppe i det europeiske standardiseringsorganet CEN, teknisk komité 224, arbeidsgruppe 6 (CEN TC 224 WG 6). Gruppen jobber med menneske-maskin brukergrensesnitt og har ansvaret for å utvikle sentrale europeiske standarder og normer på området. Som del av prosjektet ble det også etablert en norsk referansegruppe med representanter fra brukerorganisasjoner og eksperter på brukeraspekter ved menneske-maskin-kommunikasjon. Referansegruppen har kommet med innspill i forkant av møtene i CEN TC 224 WG 6 og kommentert utkast fra den internasjonale arbeidsgruppen.

Internasjonale standarder tjener som premiss og referansepunkt både ved utvikling og innkjøp av nye løsninger. For å sikre at fremtidige løsninger tar høyde for at alle skal kunne bruke dem, er det viktig at prinsipper for universell design og brukerkrav blir innarbeidet i de standarder som utviklere og tjenestegivere må følge. CEN TC har tidligere utarbeidet 5 delstandarder (EN 1332-1-5) knyttet til menneske-maskin-brukergrensesnitt. Flere av dem ble utarbeidet på et tidspunkt da begrepet universell utforming var ukjent, og viljen til å tenke på standarder for tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede ikke var tilstede.

Arbeidet i prosjektet har resultert i følgende oppdaterte delstandarder:

  • EN 1322-5 “Man Machine Interface: Raised tactile symbols for differentation of applications on ID-1 cards” er ferdigstilt og utgitt. Denne handler om taktil merking (opphøyde prikker) på elektroniske kort som vil gjøre det enklere for brukeren å identifisere hvilke tjenester kortet kan brukes til (f.eks transport, eller telefoni).
  • EN 1332:4 ”Man Machine Interface: Coding of user requirements for people with special needs” er ferdigstilt og sendt på høring. Delstandarden handler om hvordan brukernes preferanser kan kodes i kortet, slik at automaten får informasjon om brukerens preferanser. Dette kan for eksempel være språk, størrelse på bokstaver, tid det skal ta før en handling må utføres osv.
  • Oppdatert og utarbeidet draftutgaver av to delsstandarder: EN 1332-1 ”Man Machine Interface: Design Principles for the user Interface og EN 1332-3 ”Man Machine Interface: Key pads”. Den første handler om prinsipper for å utarbeide et godt brukergrensesnitt. Den andre dreier seg om å lage gode tastaturer, blant annet hvordan man kan utforme en standard som sikrer lik plassering av tastene på tastaturet, slik at det blir enklere for alle å betjene forskjellige typer selvbetjente løsninger.

Prosjektet har gjort det mulig å fremme norske ønsker og krav i det europeiske standardiseringsarbeidet. Samtidig har det bidratt til å øke kompetansen både i norske og europeiske miljøer om universell utforming og bevisstheten omkring tilgjengelighet for alle til selvbetjent teknologi.

Resultatene fra prosjektet er også formidlet gjennom foredrag og forelesninger.

Varighet: 1.3.2005 - 7.4.2006

Programtilknytning i Forskningsrådet: Prosjektet ble støttet direkte fra IT Funk som et fellestiltak.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26