Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Universell utforming - forslag til standard for offentlige innkjøp av selvbetjente systemer (metodeprosjekt)

Utfører: Human Factors Solutions ANS, i samarbeid med Standard Norge

Prosjektleder: Adam Balfour, Human Factors Solutions ANS

Innhold: Målet med forprosjektet er å bidra til at offentlige innkjøp av selvbetjent teknologi tar utgangspunkt i prinsipper for universell utforming. De fleste selvbetjente systemer er ment å kunne brukes av hele befolkningen, men i realiteten er mange mennesker helt eller delvis ute av stand til å benytte dagens løsninger, som for eksempel billettautomater, betalingsterminaler i butikker og bensinautomater. Etter som stadig flere tjenester flyttes over til selvbetjente systemer, er det nødvendig med økt innsats for å sikre tilgjengelighet for alle til slike løsninger.

Forprosjektet bygger på arbeidet i et annet standardiseringsprosjekt, som også ble støttet av IT Funk: Oppdatering av standarder for selvbetjent teknologi i forhold til universell utforming.

Følgende aktiviteter inngår i forprosjektet:

  • Lage forslag til en norsk standard for offentlig innkjøp av selvbetjente systemer som skal utplasseres i offentlige rom. Forslaget skal spesifisere hvordan designprosessen av selvbetjente systemer bør være for å sikre at systemene, og utplasseringen av dem, er basert på universell utforming. Det skal også utvikles forslag til standard for validering og verifisering av selvbetjente systemer i forhold til universell utforming, spesielt med tanke på bestilling og utplassering.
  • Identifisere aktører som kan bidra til at en norsk standard blir en europeisk standard,
  • Legge grunnlaget for et hovedprosjekt, hvor målet er å utforme en europeisk standard basert på det norske forslaget.
  • Øke kompetansen om standardisering og offentlige innkjøp i norske miljøer som jobber med universell utforming.
  • Øke kompetansen blant offentlige innkjøpere om universell utforming av selvbetjent teknologi, og få offentlig innkjøpere til å ”eie” forslagene gjennom aktiv deltakelse i prosjektet.

Arbeidet i forprosjektet vil bli koplet til relevante komiteer og prosjekter i de internasjonale standardiseringsorganene CEN TC 224 WG 6 og ISO/JTC 1, som skal lage en oversikt over standardiseringsarbeidet om universell utforming i forhold til IKT på verdensbasis.

For å sikre brukermedvirkning i prosjektet, etableres det en referansegruppe bestående av representanter fra offentlige og store private innkjøpere, brukerorganisasjoner, standardiseringsorganer og eksperter på fagområdet selvbetjening og menneske-maskin-interaksjon.

Det norske forslaget til standard på selvbetjeningsområdet vil være et viktig underlag for offentlige innkjøpere og leverandører av selvbetjente systemer når den nye loven om offentlige anskaffelser trer i kraft 1.januar 2007. På sikt vil den også være underlagt EU-direktivet om tilgjengelighet for alle i forhold til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Det legges opp til aktiv formidling fra prosjektet gjennom Standard Norges kanaler.
Forslaget vil bli presentert for ISOs ”Special Working Group” on Universal Design standards. Resultatene vil også bli brukt i en egen undervisningsmodul om universell utforming av menneske-maskin-interaksjon som Human Factors Solutions gjennomfører ved universitetet på Kjeller (UNIK kurs 4140).

Varighet: 23.10.2006 - 15.12.2007

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk (metodeprosjekt).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26