Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Forbedret talesyntese basert på Telenors Talsmann ® (forprosjekt)

Utfører: Telenor FoU, i samarbeid med LingIT AS og instituttene for teleteknikk og lingvistikk ved NTNU

Prosjektleder: Jon E. Natvig, Telenor FoU

Innhold: Målet med forprosjektet var å utvikle en forbedret versjon av Telenors Talsmann®, med tanke på bruk i hjelpemidler utviklet gjennom prosjektene LingDys og MULTIFUNK (henholdsvis en stavesjekker for dyslektikere og et programverktøy for leseopplæring). En første utprøving av Telenors Talsmann® i de to prosjektene viste at den egnet seg godt for deres formål, men at det var behov for tilpasninger til de aktuelle anvendelsene. I prosjektet ble det fokusert på følgende områder:

*Kvalitetsforbedring

·        Forbedret orduttale ved hjelp av nytt uttaleleksikon for norske ord

·        Utrede mulighetene for bedre lydkvalitet

·        Utrede mulighetene for bedre setningsmelodi

*Nye funksjoner

·        Forenklet programmeringsgrensesnitt basert på Microsoft Speech API 5.1

·        Ord for ord lesemodus

·        Stavelse for stavelse lesemodus

·        Talsmann i nettleser

*Avklaring av kommersielle forhold rundt fremtidig bruk av Talsmann talesyntese

Tre ulike versjoner av programvaren ble testet ut i prosjektperioden, og det ble lagt opp til at de to prosjektene kunne kommentere funksjonaliteten og forberede integrasjon i egen programvare underveis.

Den nye utgaven av Talsmann er utstyrt med to lesefunksjoner (lesemodi), spesielt innrettet mot bruk i leseverktøy: setningsopplesning ord for ord, og ordopplesning stavelse for stavelse. Det er lagt vekt på å framheve relevante forskjeller mellom ord som skrives ulikt og uttales på nesten samme måte, for eksempel ordpar med tonemkontraster (f.eks. bade - badet). I tillegg er programmeringsgrensesnittet for system- og programutviklere tilpasset et nytt standardformat (SAPI 5.1), noe som er en stor forenkling i forhold til tidligere versjoner.

I talesyntese bestemmes uttalen av ord ved først å konsultere innebygde uttaleordlister. Hvis ordet ikke finnes der, genereres uttalen ved hjelp av et sett uttaleregler. Dette resulterer ofte i unaturlig uttale. I prosjektet har en derfor tilrettelagt uttaleleksikonet NorKompLeks/Bokmål for bruk i Talsmann. Dette ble utviklet i et tidligere prosjekt støttet av Norges forskningsråd; NorKompLeks (Norsk Komputasjonelt Leksikon). Det nye uttaleleksikonet inneholder drøyt 370 000 ord/ordformer mot tidligere 59 000.

Som et resultat av forprosjektet er Talsmann talesyntese nå integrert i to verktøyprodukter for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker, utviklet gjennom de IT Funk-støttede prosjektene LingDys og MULTIFUNK:

Prosjektet ”Norsk tekstbehandling for dyslektikere - Lingvistisk basert i staveverktøy (LingDys)” hadde sin begrunnelse i at dyslektikere og andre som har problemer med rettskrivingen, trenger mer hjelp enn hva dagens standard korrekturlesningsverktøy kan tilby. Her ble det utviklet en demonstrator for en stavesjekker spesielt tilpasset denne brukergruppen. En av utfordringene ved å lage et staveverktøy for dyslektikere var at stavekontrollen kan komme med forslag på ord som brukerne aldri har sett før, og som de dermed kan ha problemer med å skille. Løsningen på dette var å la datamaskinen lese opp den korrigerte teksten ved hjelp av talesyntese. Et hovedkrav til talesyntesen i denne anvendelsen, var at ordene ble tydelig og riktig uttalt, og at for eksempel forskjeller i betoning ble aksentuert. Demonstatoren er nå videreutviklet og bokmålsversjonen av det norskproduserte stavekontroll­programmet LingDys ble offisielt lansert 20. juni 2002. Nynorskversjonen av stavekontrollen har vært i handelen siden januar 2003. LingDys har støtte for talesyntese og oppslag i ordbok. Firmaet LingIT har stått for kommersialiseringen av produktet. LingIT planlegger å opprette en tjeneste på en nettserver som demonstrerer bruken av den nye versjonen av Talsmann. Ved hjelp av denne tjenesten kan brukeren sende inn en tekst og få en lydfil i retur der Talsmann leser opp det man har skrevet. Lydfilen spilles av på brukerens lokale maskin. Det arbeides med en versjon der teksten blir lest opp direkte i nettleseren. Da kan for eksempel svaksynte sende tekster til Talsmann-tjeneren og få dem lest opp uten å gå via et avspillingsprogram. Denne funksjonen vil etter hvert bli tilgjengelig på LingITs hjemmesider. En nettversjon av LingDys med talesyntese funksjonalitet er også planlagt. Dette programmet vil også bli tilgjengelig på LingITs hjemmesider.

Prosjektet ”MULTIFUNK- Metode og verktøyprogram for barn og unge med generelle lese- og skrivevansker og/eller synsvansker” arbeider med å utvikle et elektronisk verktøyprogram som skal være et hjelpemiddel for elever som har vansker med lese- og skriveinnlæringen. Programmet leser elektroniske tekster fra fil og fra web, eller tekster som er skannet inn. Eleven kan velge å få opplest ord og setninger samtidig som at ordene markeres på skjermen. Internasjonal forskning tyder på at opplesning av tekst ved hjelp av talesyntese gir en vesentlig støtte i leseopplæringen for denne kategorien elever. Også i dette tilfellet er god orduttale og stor grad av forståelighet viktig. Lesefunksjon med syntetisk tale benyttes også som auditiv støtte både i skrive- og leseprosessen. En pilotutprøving av verktøyet våren 2002 synes å bekrefte den positive effekten av talesyntese. Skoleåret 2002/2003 skal MULTIFUNK-prototypen testes ut i feltprøve ved 6 skoler i Sarpsborg kommune som del av et doktorgrads­arbeid. I prosjektet inngår 52 lese- og skrivesvake elever. I tillegg inngår 120 normaltlesende elever i en ekstern kontrollgruppe. Feltprøven har til hensikt å avklare den pedagogiske nytteverdien av programmet: Vil MULTIFUNK kunne bidra til å øke elevenes lese- og rettskrivningsferdigheter? Vil eventuelle økte ferdigheter også øke elevenes generelle motivasjon for skriftspråklige aktiviteter?

Forprosjektet har også utredet muligheter for å forbedre talekvaliteten i norsk talesyntese. På bakgrunn av denne utredningen har NTNU og Telenor samarbeidet om en søknad innenfor KUNSTI-programmet i Norges forskningsråd der det foreslås et prosjekt som skal bidra med forskningsresultater og kunnskap som underlag for å utvikle norsk tekst-til-talesyntese basert på ”state-of-the-art” datadrevet bølgeformsyntese. Det er demonstrert at slike systemer kan gi tale som er svært lik naturlig tale.

Når det gjelder forbedring av setningsmelodi, har forprosjektet testet ut en demoversjon av en intonasjonsmodell. Denne er basert på en ny metode utviklet av Telenor FoU og gir en klart bedre og mer variert intonasjon enn den tradisjonelle regelbaserte metoden som er standard i Talsmann®. Teknikken må utvikles videre før den kan brukes i et kommersielt produkt. Demoversjonen vil være et nyttig verktøy i dette arbeidet.

Parallelt med prosjektets faglige aktiviteter har Telenor FoU og LingIT AS forhandlet om en kommersiell avtale som regulerer bruk av Telenors talesyntese i hjelpemiddelmarkedet. Denne avtalen vil gi LingIT rett til å videreutvikle, markedsføre og selge Talsmann, både som frittstående produkt og som en del av LingDys. Dette innebærer at LingIT vil stå for viderelisensiering av Talsmann til andre aktører i hjelpemiddelmarkedet og til enkeltbrukere. En eventuell videreutvikling av Talsmann vil derfor trolig bli kanalisert gjennom LingIT.

Det er utarbeidet en egen rapport fra forprosjektet: Telenor FoU Notat N 26/2002; Talsmann talesyntese som hjelpemiddel for dyslektikere. Mer informasjon om denne kan fås ved henvendelse til prosjektleder Jon E. Natvig.

Prosjektet er også omtalt i artiklene Ny talesyntese skal hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker og Utvikler talesyntese tilpasset mennesker med lese- og skrivevansker, publisert på IT Funks nyhetsside henholdsvis 22. oktober og 23. januar 2002. Du finner mer informasjon om Telenor Talsmann på Telenor FoUs hjemmesider.

Varighet: 01.01.2002 - 01.09.2002 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Kunnskapsutvikling for norsk språkteknologi - KUNSTI.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26