Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Fjernarbeid for funksjonshemmede

Utfører: Semco AS, i samarbeid med Hurum produkter, Arbeid med bistand - Eiker Drammen Industrier AS og Modum Industri AS

Prosjektleder: Eystein Fossum, Semco AS

Innhold: Mange yrkeshemmede har problemer med å delta i arbeidslivet på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale funksjonshemminger. Målet med prosjektet var å teste ut effekten av et tilbud med større bredde i de arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner som tilbys i arbeidsmarkeds­tiltakene. Dette ved å sette større fokus på trening med IKT-baserte arbeidsoppgaver og tilbud om fjernarbeid i ulike former.

Prosjektet var en videreføring av forprosjektet Fjernarbeid som arbeidsform for funksjonshemmede, som ble gjennomført i 1998-1999. Siden 2000 ble det gjennomført forsøk med tilbud om IKT-baserte arbeidsoppgaver for et utvalg yrkeshemmede arbeidssøkere ved arbeidsmarkedstiltak i nedre Buskerud. Tilbudet ble organisert innenfor tiltaksområdene Arbeid med Bistand og Arbeidsforberedende Trening.

Erfaringene viser at tilbud om IKT-baserte arbeidsoppgaver med en fleksibel arbeidsorganisering kan gi positive effekter for mange yrkeshemmede. Det kan bidra til å bryte opp sosialt og psykisk betinget yrkeshemming og motivere personer med fysisk yrkeshemming til å se arbeid som en mulighet. Hvorvidt tiltakene lykkes i å gi yrkeshemmede muligheter for arbeid eller utdanning, er imidlertid svært avhengig av hvilke yrkeshemmede som blir henvist fra Aetat og hvor godt tilbudet er tilpasset den enkeltes behov. Det vil si på hvilken måte det er relevant i forhold til den yrkeshemmedes egenskaper og motivasjon. Videre er situasjonen på arbeidsmarkedet, og dermed tilgangen på arbeidsoppgaver, av betydning.

Statistikk viser at flertallet av yrkeshemmede / funksjonshemmede som begynner på attføring gjennom arbeidsmarkedstiltak, ikke ender opp i videre utdanning eller jobb. En av arbeidsmarkedsbedriftene som deltok i prosjektet oppnådde for alle sine yrkeshemmede at 26% fra Arbeidsforberedende trening og 46% fra Arbeid med Bistand endte opp i ”aktiv løsning” (videre utdanning eller jobb) etterpå. Av de 18 personene som kom i gang med arbeidsmarkedstilbud i prosjektet, var seks fortsatt på tiltak (aktiv arbeids­trening eller opplæring) da forsøksperioden ble avsluttet. Seks personer har gjennomført tiltakene med positivt utfall (fem på utdanning, én i arbeid). Fem personer avbrøt opplegget. Resultatene er minst på nivå med det som arbeidsmarkeds­tiltakene har oppnådd med sine etablerte opplegg. Dette er et godt resultat for et helt nytt tilbud, med de start­problemer slike normalt har. De yrkeshemmede som har deltatt i prosjektet har tidligere ikke fått noe egnet tilbud i det tradisjonelle opplegget.

Selv om fleksibel arbeidsorganisering og hjemmebasert fjernarbeid så ut til å gi yrkeshemmede bedre muligheter til å bli aktivisert i forhold til arbeid, avdekket prosjektet et behov for et tilbud med større fokus på fremmøte og samlokalisering. Dette ble testet ut høsten 2002 i prosjektet ”Samlokalisert fjernarbeid for funksjonshemmede/yrkeshemmede”. Her fokuserte man i sin helhet på fjernarbeid organisert i tiltaksarrangørenes lokaler. Det at arbeids­aktivitetene foregikk på samme sted, med kort avstand til teknisk og faglig støtteapparat, syntes å ha stor positiv effekt på rehabiliteringsprosessen sammenlignet med hjemmebaserte aktiviteter. Men for noen av de yrkeshemmede var det nødvendig å starte med hjemmebasert arbeid for at de skulle bli motivert til å delta i et tiltak i arrangørens lokaler.

Erfaringene tyder på at arrangørene av arbeidsmarkedstiltak har liten kunnskap om det aktuelle arbeidsmarkedet for IKT-baserte oppgaver (for eksempel i kontorsektoren). Innholdet i opplæring og arbeidspraksis blir derfor ofte tilfeldig. Forsøkene viser også at frafallet av arbeidstakere øker når opplæringen er for teoretisk eller det er uklart hvilke arbeidsoppgaver/karriere den yrkes­hemmede kan oppnå gjennom tiltaket. Det er derfor en utfordring for tiltaks­arrangørene å tilpasse tilbudet til arbeidsmarkedet og behovet hos dagens yrkeshemmede.

Det siste prosjektet er dokumentert i rapporten ”IKT-basert tilbud i arbeidsmarkedstiltak”, Semco 2002. Nærmere informasjon kan fås fra prosjektleder Eystein Fossum.

Prosjektet er omtalt i artiklene Yrkeshemmede må få innpass i det nye arbeidsmarkedet gjennom tilbud om fjernarbeid og IKT-baserte arbeidsoppgaver og Fjernarbeid kan bety nye muligheter for funksjonshemmede, publisert på IT Funks nyhetsside henholdsvis10. februar 2003 og 28. mars 2002.

Varighet: 01.01.2000 - 18.12.2002. (Avsluttet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Etter at NIN-programmet ble avsluttet, ble prosjektet overført til programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26