Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Forsøk med tegnspråktolking via tredje generasjon (3G) mobiltelefoner (tilleggsprosjekt)

Utfører: Forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med Telenor R&D (tidligere Telenor Forskning og Utvikling), Hjelpemiddelsentralens tolketjeneste i Oslo og Norges Døveforbund.

Prosjektleder: Hilde Haualand, Fafo. Prosjektet er gjennomført som en integrert del av hovedprosjektet Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat, under Forskningsrådets Velferdsprogram (VFO). Hovedprosjektet gjennomføres av forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i perioden 2005-2008.

Innhold: Målet har vært å bidra til kunnskapsgrunnlaget for etablering av en offentlig mobil tegnspråktolketjeneste for døve som benytter videosamtalefunksjonen i det nye mobilnettet UMTS (3G-nettet). Etter hvert ventes en slik tjeneste å inngå i en felles formidlings- og tolketjeneste for tekst, tale og tegnspråk via digitale nettverk og kommunikasjonsverktøy. En fungerende mobil bredbåndsløsning vil gjøre det mulig for døve å bruke sitt førstespråk (tegnspråk) til fjernkommunikasjon, og også benytte seg av fjerntolking til/fra tegnspråk via mobiltelefonen. Dette vil kunne gi døve bedre kommunikasjonsmuligheter, spesielt i arbeidslivet, der det stilles store krav til spontan kommunikasjon med kolleger.

Prosjektet er en videreføring av det IT Funk-støttede forprosjektet ”Teknologivurdering for etablering av fjerntolking i 3G mobilnett”, som ble gjennomført i 2004. Her var konklusjonen at det teknologiske grunnlaget for en slik tjeneste ville foreligge i løpet av 2005, og at brukerne var meget interessert i at det ble utviklet en tolketjeneste basert på dette.

Tilleggsprosjektet har i 2005 kartlagt brukererfaringer, krav til utstyr, både hos brukere og hos tolketjenesten, samt hvilke krav slik tolking vil stille til tolkene som skal utføre tolkeoppdrag via 3G-teknologi. Videre har man analysert hvordan teknologien kommer tegnspråkbrukere til gode, spesielt i arbeidslivet.

Høsten 2005 ble det gjennomført forsøk med bruk av en mobil tolketjeneste basert på 3G videotelefoni til tegnspråktolking. Forsøksgruppen besto av tegnspråktolker og 30 tegnspråklige arbeidstakere som var registrert som brukere av tolk i forbindelse med arbeid. Ingen av dem hadde erfaring med 3G mobiltelefoner. Forsøkene gikk ut på at arbeidstakerne ringte opp tolketjenesten via sin 3G mobiltelefon for å få utført tolkeoppdrag av kortere varighet. Tolketjenesten i Oslo hadde to faste tolker disponible fra klokken 9-15 på hverdager i hele forsøksperioden. På den måten kunne deltakerne få tolket både samtaler ”på stedet” og telefonsamtaler, uten at sted og tid for oppdraget måtte avtales på forhånd, slik man må i dag.

Telefonmodellen Z800i fra Sony Ericsson ble bruk til forsøkene. Programvaren VT-phone ble testet ut på slutten av prosjektperioden. Tolkene fikk da en større skjerm å tolke på, noe som forbedret bildekvaliteten til brukerne betraktelig. I alt 218 tolkeoppdrag ble gjennomført i løpet av prosjektperioden. En tredjedel av deltakerne stod for de fleste oppringningene og brukte forsøkstjenesten mer en fem ganger i løpet av forsøksperioden. Da prosjektet ble avsluttet, var det flere av brukerne som meldte om et akutt savn etter tjenesten.

Resultatene viser at tolking via 3G på sikt kan gi uante muligheter for tegnspråklige til å delta i spontan kommunikasjon, både med kolleger på arbeidsplassen og på ulike samfunnsarenaer. Det gjenstår likevel noen utfordringer før den nye teknologien fungerer optimalt som verktøy for tolking via bildetelefoni: I dag er telefonens design ikke optimal for samtaler på tegnspråk, hastigheten i bildeoverføringen er ikke er høy nok og bildekvaliteten bør forbedres.

Prosjektet konkluderer med at tolk via 3G mobiltelefoner kan bli et viktig supplement til den ordinære tolketjenesten. Tolk via 3G kan bidra til at tolketjenesten blir mer tilgjengelig, spesielt for uplanlagte, akutte og kortvarige behov for tolk.

Erfaringene fra forprosjektet er gjengitt i Faforapport 516: Tolk i lomma. Prosjektet ”Utprøving av tegnspråktolketjenester via 3G mobiltelefoner”. Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?

Rapporten kan lastes ned i pdf-format fra Fafos hjemmeside: http://www.fafo.no/pub/rapp/516/index.htm

Prosjektleder Hilde Haualand vil bygge videre på resultatene fra prosjektet i sin doktorgradsavhandling i sosialantropologi, der teknologiforståelser, kommunikasjon og arbeidsliv er sentrale tema.

Varighet: 15.4.2004 - 31.3.2006 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Velferdsprogrammet (VFO)

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26