Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Utprøving av IT-hjelpemiddel for mennesker med demens/hukommelsessvikt

Utfører: Firma Inger Hagen, i samarbeid med Sidsel Bjørneby AS og NetPower AS

Prosjektleder: Inger Hagen

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle og formidle kunnskap om brukermedvirkning i utvikling av PC-baserte hjelpemidler for mennesker med demens og deres pårørende.

Bruk av teknologi spiller en stadig større rolle innen kommunikasjon. Ny design og funksjonalitet i kjente produkter som telefoner og nye internettbaserte kommunikasjonskanaler fører ofte til at mennesker med demens eller hukommelsesproblemer faller utenfor. Resultater fra tidligere prosjekter har dokumentert at personer med demens har behov for og nytte av tekniske hjelpemidler, også PC-baserte. Slike hjelpemidler kan støtte opp om mestring, hukommelse, aktivitet og gi dem økt trygghet og selvstendighet i hverdagen. Men hittil de i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov.

I dette prosjektet har en prøvd ut et opplegg for brukermedvirkning i utviklingen av en ny, internettbasert tjeneste; en Fjernstyrt Dagsplanlegger. Som en del av prosjektet er det også utarbeidet en veileder som kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for disse målgruppene. Her beskrives erfaringer fra idé til produkt, med utgangspunkt i den Fjernstyrte Dagplanleggeren. Veilederen bygger også på erfaringene med brukermedvirkning fra demensrammede og pårørende i tre EU-prosjekter: Technology, Ethics and Dementia (TED), A guide to using technology within dementia care (ASTRID) og Technologies for People with Dementia (ENABLE), samt det nasjonale prosjektet ”Å føle seg trygg med demens”, som ble finansiert av Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ideen til produktet var en alltid oppdatert ”oppslagstavle”. Redusert tidsorientering og planleggingsevne oppstår gjerne tidlig i demensutviklingen, noe som skaper usikkerhet og angst for å glemme viktige ting. Med PC og Internett hos begge parter kunne ideen realiseres ved at pårørende fjernstyrte ”oppslagstavlen” fra sin PC. Funksjonene er illustrert på figuren nedenfor.

Illustrasjon av funksjonaliteten i den fjernstyret oppslagstavla

Resultatene fra prosjektet viste at opplegget med brukermedvirkning fungerte bra for begge brukergrupper. De demensrammede brukerne var velvillige og positive, og forsto at hjelpemiddelet kunne være nyttig for dem. Erfaringene viser at personer med demens kan gi uttrykk for hva de mener - verbalt og/eller med kroppsspråk. Som alle andre, setter de pris på å bli sett og hørt. Mange gode forslag til nye funksjoner og mer logisk brukergrensesnitt kom fram underveis i utprøvingene. De to brukerne som var i den tidligste fasen av demensutviklingen, syntes å ha størst glede av den Fjernstyrte Dagsplanleggeren. For å kunne utvikle hensiktsmessige kommunikasjonsprodukter, er det viktig med god kommunikasjon mellom pårørende og den demensrammede, og begge må kunne medvirke i utviklingsprosessen.

I veilederen ”Brukermedvirkning i utvikling av tekniske hjelpemidler for mennesker med demens og deres pårørende” dokumenteres hele utviklingsprosessen trinn for trinn, fra idé til produkt. Interesserte kan få en elektronisk versjon av veilederen ved henvendelse til prosjektleder Inger Hagen, eller laste ned en pdf-versjon fra IT Funks linksamling.

Varighet: 24.10.2005- 31.12.2006 (utprøving), 17.07.2007 (veileder) Avsluttet

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk (metode- og verktøyutvikling).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26