Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Alzheimerinfo.com - nettsted for informasjon om demens (forprosjekt)


Utfører: Firma Inger Hagen (IHA), i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Sidsel Bjørneby AS og Hansteen Consulting

Prosjektleder: Inger Hagen

Innhold: Forprosjektet har kartlagt hva et nettsted om demens skal inneholde, samt hvordan det skal tilrettelegges for å nå fram til krevende brukergrupper med liten web-erfaring (demente, pårørende, hjemme­tjenestens personell).

Målet var å skape et nettsted hvor brukerne kan få svar på spørsmål, utveksle erfaringer og få hjelp til å mestre de utfordringer sykdommen stiller dem ovenfor. En demenssykdom påvirker mange områder i livet. Prosjektets siktemål var derfor å etablere en inngangsport for alle typer informasjon. Nettstedets innhold skal ikke avgrenses til bestemte problemområder, men ha et helhetlig perspektiv på sykdommen og de spørsmål den reiser.

I prosjektet ble det utviklet en første versjon av et nettsted med informasjon om demens. En uttesting blant et utvalg brukere viste at alle - også de uten erfaring med Internett - klarte de ulike oppgavene med å navigere seg frem til de respektive mål. Forprosjektet er omtalt i artikkelen Nettsted om demens, publisert på IT Funks nyhetsside 28. august 2001.

Resultatene fra forprosjektet ga gode forutsetninger for å etablere og videreutvikle et operativt og brukervennlig nettsted. En prototype-versjon av nettstedet Demensforum.no ble lansert i 2001. I en utprøvingsfase organiseres driften som et prosjekt og søkes etablert som en stiftelse.

Varighet: 01.01.2001 - 01.09.2001 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26