Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn

Utfører: Forskningsstifelsen FAFO

Prosjektleder: Espen Dahl, dr. polit

Kontaktperson: Forsker Jon Anders Drøpping

Innhold: Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med seg.

Målet med prosjektet er å belyse hvordan moderne teknologi påvirker eldre funksjonshemmedes livskvalitet og den omsorgen de tilbys. "Omsorgsteknologi" er i dette prosjektet hovedsakelig det samme som forbindes med smarthusteknologi. Her kan moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes til å hente løpende informasjon om den omsorgstrengendes situasjon, og formidle dette til relevante tjenesteytere. I tillegg kan teknologien bidra til å gjøre eldre funksjonshemmede mer selvstendige ved å gi dem bedre muligheter for egenomsorg (medisinering og lignende) og til å klare dagliglivets aktiviteter på egen hånd. Prosjektet fokuserer på smarthusløsninger som også har et potensial til å understøtte, forbedre og/eller redusere behovet for omsorgsoppgaver utført av pleie- og omsorgsapparatet.

Prosjektet har to deler. I den første tar man for seg spørsmålet om hvordan de berørte parter på markedet for omsorgsteknologi påvirker hvordan ny teknologi utformes og brukes, og hvordan den nye teknologien oppleves og vurderes av eldre funksjonshemmede.

I andre del sammenlignes erfaringene med innføring og bruk av omsorgsteknologi i Norge med tilsvarende i Nederland og Skottland. Forskerne antar at utforming og bruk av omsorgstekniske løsninger blant annet vil avhenge av den institusjonelle sammenhengen det foregår innenfor, og at dette igjen har betydning for hvilke følger teknologien får for eldre funksjonshemmedes hverdagsliv og livskvalitet. Prosjektet skal gi svar på om disse antakelsene holder stikk, og hvordan kunnskapen om slike sammenhenger kan komme til nytte når smarthusteknologi skal tas i bruk av og overfor eldre funksjonshemmede.

Varighet: 01.01.2002 - 01.07.2004. Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt utført i 2001.

Programtilknytning i Forskningsrådet: Velferdsprogrammet

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26