Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Universelt utformet interaktivt læremateriell (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS, i samarbeid med Norsk Lyd og Blindeskriftbibliotek, Dysleksiforbundet, Norges Blindeforbund, Huseby Kompetansesenter, Bredtvet Kompetansesenter, NAV SIKTE, Gyldendal, Microsoft Norge og Utdanningsdirektoratet

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: Målet med forprosjektet var å teste om interaktivt IKT-læremateriell er universelt utformet, og foreslå metoder som sikrer god tilgjengelighet i både eksisterende og nye produkter.

Tradisjonelle lærebøker erstattes i økende grad av interaktivt læremateriell. Stor grad av interaktivitet gir ekstra utfordringer når det gjelder utforming av grensesnitt som er brukbare for alle. Hovedarbeidet i forprosjektet var å gjennomføre brukertester av interaktive IKT-læremidler. I forkant av brukertestene ble det gjennomført ekspertvurderinger av seks ulike interaktive læremidler (fortester). Hensikten var å luke vekk materiell som hadde store svakheter når det gjaldt tilgjengelighet for flere brukergrupper. Forutsetningen for at et læremiddel skulle kunne benyttes videre i brukertestingen, var at det måtte være utformet på en slik måte at det ikke klart utestengte synshemmede, bevegelseshemmede og dyslektikere. De innledende testene viste at nesten ingen av de seks læremidlene kunne brukes av alle i målgruppen. Innhold og grensesnitt var lite tilpasset sterkt synshemmede, og de fleste gjorde utstrakt bruk av Flash og video. DataPowers læremateriell ble valgt ut for videre testing fordi deres brukergrensesnitt var mest tilgjengelig for de aktuelle brukerne.

Forprosjektet gjorde bruk av en brukersentrert utprøvingsmetodikk, der man i samarbeid med brukere rekruttert fra ulike grupper funksjonshemmede tester ut ulike funksjoner og oppgaver etter en forhåndsdefinert testplan. Testplanen ble utarbeidet i samarbeid med brukerrepresentanter og bygde ellers på den omfattende erfaringsbakgrunn MediaLT har fra forskning og utvikling på feltet. Testgruppen besto av tre synshemmede, tre bevegelseshemmede og to dyslektikere. Brukertestene synliggjorde mange svakheter også ved DataPowers grensesnitt. Prosjektgruppen konkluderte derfor med at ikke noe av det testede interaktive IKT-læremateriellet var i nærheten av å være universelt utformet, og at alle produktene utestengte synshemmede brukere.

På bakgrunn av resultatene fra brukertestene, har prosjektgruppen drøftet hvilke FoU-oppgaver som bør prioriteres framover og foreslått tiltak med sikte på å sikre universell utforming av interaktivt læremateriell.

Følgende tre hovedområder for videre forskning og utvikling ble ansett som de mest sentrale:

  1. Retningslinjer og standarder for interaktive (og digitale) læremidler.
  2. Bruk av multimodalitet og alternative styringsmåter.
  3. Gapet mellom kravene grensesnittet stiller til brukerkompetanse og reell sluttbrukerkompetanse.

Prosjektgruppen vurderte det som mest effektivt at flere av de foreslåtte FoU-oppgavene ble kombinert i ett hovedprosjekt. Derfor har de gått sammen med Diglib, en innholdsportal for digitale læremidler, om å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt. De har søkt Utdanningsdirektoratet om støtte til prosjektet, som blant annet skal trekke opp grensene mellom universelle og multifunksjonelle læremidler. Videre skal det utvikles felles retningslinjer for alle innholdsprodusenter. I tillegg skal prosjektet vise hvordan det multifunksjonelle ved hjelp av enkle grep kan gjøres universelt, og hvordan forlagsbransjen kan hjelpes til å produsere alle sine læremidler i digitalt format. Hovedprosjektet vil ha følgende tre hovedmål:

  1. Gjøre læreboken tilgjengelig i digitalt format for hele elevgruppen
  2. Utforme felles retningslinjer for bruk av film og interaksjon
  3. Utvikle læringsplattformen som verktøy for tilretteleggingen.

Resultatene fra prosjektets brukertester og ekspertvurderinger er oppsummert i sluttrapporten Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet, på MediaLTs nettsider.

Varighet: 1.1.2008 - 30.9.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 10022008, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26