Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Tynne klienter og arbeidsplasser for syns- og bevegelseshemmede

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Høgskolen i Oslo, Norges Blindeforbund, Huseby kompetansesenter, NAV SIKTE, Microsoft/Abelia og IKT-Norge.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS

Innhold: Forprosjektets hovedmål var å identifisere omfanget av problemet med tynne klienter og bruk av hjelpemidler for blant annet syns- og bevegelseshemmede. Det ble også foretatt testing av talegjenkjenning og verktøy for dyslektikere. Tynn-klient-løsninger installeres stadig oftere i store virksomheter, og innebærer at programvare og operativsystem er plassert i en sentral server, mens arbeidstakerne kun har terminaler på sitt arbeidsbord. Terminalene kan ikke oppgraderes med ekstra programvare, slik det er mulig med en fullverdig PC.

Prosjektet hadde fem delmål:

  1. Oppsett av prosjektsider på web.
  2. Undersøke hvor utbredt problemet med tynne klienter er.
  3. Identifisere tekniske problemer med eksisterende hjelpemiddelteknologi.
  4. Sette opp et testmiljø.
  5. Utarbeide en veileder med råd om oppsett av hjelpemiddelteknologi.

Prosjektets nettsted har vært viktig for informasjonsformidlingen i og fra prosjektet: http://www.medialt.no/tynne-klienter-og-hjelpemiddelteknologi/930.aspx

Det er gjennomført to spørreundersøkelser: En blant funksjonshemmede og en blant IT-ansvarlige i bedrifter som benytter tynne klienter.

Resultater:

Nesten alle brukerne rapporterte om en betydelig forverring av sin arbeidssituasjon etter at tynnklienter ble introdusert på deres arbeidsplass. Brukere i store organisasjoner opplever stor avstand til IT-avdelingen, men brukbar kompetanse om hjelpemidler. Situasjonen er motsatt i små bedrifter og organisasjoner. Den største barrièren er ikke motstand fra IT-avdelingen, men mangel på kompetanse hos beslutningstakerne og IT-avdelingene.

Hjelpemidler for synshemmede fungerer ikke sammen med neste generasjon teknologi for tynne klienter. Hjelpemiddelindustrien ligger til dels langt bak utviklingen innenfor tynnklient-teknologi, slik at noen hjelpemidler ikke støtter slik teknologi i det hele tatt. Dokumentasjonen fra både leverandørene av hjelpemidler og leverandørene av tynne klienter er særdeles dårlig. Dette vanskeliggjør prosessen med å implementere gode løsninger.

Prosjektet har opprettet et testmiljø som kan brukes til testing, opplæring og demonstrasjon. Det er dessuten laget en oversikt over kompatible produkter basert på resultatene fra brukertestingen.

Arbeidet videre

Prosjektgruppen foreslår at testmiljøet opprettholdes for å beholde kompetansen som er bygget opp gjennom prosjektet. Nye teknologier lanseres til stadighet, samt nye versjoner og oppdateringer. Derfor er det viktig at dette blir en fortløpende prosess og ikke prosjektbasert for å opprettholde tilstrekkelig kunnskap og for å spre informasjon.

Prosjektgruppen foreslår videre at det utvikles en standard som kan bidra til kompatibilitet mellom hjelpemidler og tynne klienter. Dette vil gi en større grad av kontinuitet og forutsigbarhet for de forskjellige IT-miljøene. Det er viktig at problematikken rundt tynne klienter fanges opp av aktuelt lovverk og aktuelle forskrifter.

Varighet: 1. juni 2010 - 31. januar 2011 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 16.12.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26