Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Syntetisk barnestemme på norsk (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek, Bredtvet Kompetansesenter, Språkrådet, CP-foreningen, Haukåsen skole, Veridict AB (Sverige), Abilia AS, Institutt for informatikk og Institutt for lingvistikk, begge ved Universitetet i Oslo.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS

Innhold: Forprosjekt hadde som mål å undersøke hva som skal til for å utvikle norske syntetiske barnestemmer. Barn uten eller med mangelfull stemme må i dag bruke en syntetisk voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. Det er ønskelig for en barnestemme for å gjøre syntetisk tale mer attraktiv for målgruppen, der barn med Cerebral Parese utgjør størstedelen. I tillegg kommer fremmedspråklige barn. Underveis i prosjektet kom det opp en hypotese om at en barnestemme også kan komme synshemmede og dyslektiske barn til gode.

Prosjektets delmål og resultater

  1. Analyse av aktuell FoU: Referanser er samlet på prosjektets nettside: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/846.aspx
  2. Vurdere basisteknologi: Arbeidet er dokumentert i rapporten "Teknologi for utvikling av en norsk barnestemme", som er lagt ut på nettsiden http://www.medialt.no/teknologi-for-utvikling-av-en-norsk-barnestemme/1000.aspx
  3. Identifisere viktige FoU-utfordringer: Arbeidet var rettet inn mot mulige hovedprosjekter. De aktuelle metodene i hovedprosjektene, har aldri vært prøvd ut på barnestemmer, og dette gjør at forsknings- og utviklingsutfordringene er betydelige. Prosjektet har identifisert tolv sentrale forskningsspørsmål, blant andre: Hvilke krav som må stilles til kvalitet på datamaterialet, hvor gammelt må et barn være før det har glede av en barnestemme, vil en barnestemme kunne brukes av barn i alle aldre?
  4. Etablere internasjonalt samarbeid: Etter å ha kontaktet en rekke selskaper, har man valgt å gå videre i et samarbeid med de to norske selskapene Lingit og Normedia.
  5. Legge grunnlag for et hovedprosjekt: Forprosjektet har lagt grunnlaget for to hovedprosjekter, som skal prøve ut to forskjellige teknikker for å utvikle en syntetisk barnestemme. Ved å ha to prosjekter øker sjansen for å lykkes på dette nye feltet, blant annet vil man kunne vurdere hvilke aldersgrupper de to teknikkene fungerer best for.

Videreføring:

Arbeidet i forprosjektet vil bli videreført i to hovedprosjekter, som vil ta frem to ulike typer barnestemmer.

Sluttrapporten fra forprosjektet er presentert på MediaLTs hjemmeside: http://medialt.no/sluttrapport/1018.aspx

Varighet: Februar - november 2010 (forprosjekt, avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26