Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Smart Access - dagligvaren for alle (forprosjekt)

Utfører: PSI Systems

Prosjektleder: Tom Ivar Horvei, PSI Systems

Innhold: Forprosjektet har utredet forutsetningene for en ny teknologisk løsning basert på strekkoder, som kan gjøre handleopplevelsen enklere for flere grupper av brukere med nedsatt funksjonsevne. Målet var å legge grunnlaget for et hovedprosjekt som skal videreutvikle løsningen til et ferdig produkt, kalt Smart Access. PSI Systems leverer i dag en rekke programvareløsninger til dagligvarehandelen gjennom produktserien; Smart Family. Smart Access vil inngå som en del av denne produktserien.

Produktet vil forenkle innkjøp av dagligvarer for flere grupper brukere med nedsatt funksjonsevne. I første omgang har prosjektet konsentrert seg om rullestol- og rullatorbrukere, som ofte har problemer med å manøvrere en handlevogn og få tak i varer som er plassert høyt oppe i hyllene. Men det vil være aktuelt å inkludere flere brukergrupper i hovedprosjektet.

Handleløsningen Smart Access går ut på at brukerne vil få utdelt små strekkodeskannere som kommuniserer med butikkenes bakromssystemer. Tanken er at kunden på sin handlerunde skal kunne skanne inn alle varene hun ønsker, uten å måtte ta dem med seg fysisk rundt i butikken. Strekkodene vil stå både på varen og på hyllekanten, slik at de som ikke rekker opp til varen kan skanne den inn fra hyllekanten under. Etter endt handlerunde leveres skanneren i kassen, hvor den tømmes for informasjon. Kunden vil deretter få mulighet til å sjekke at varelisten stemmer, før hun betaler på vanlig måte. En butikkansatt skriver så ut listen med varene kunden har betalt, og går rundt og plukker disse. Hjemmeskanneren er en annen variant, som ble vurdert i forprosjektet. Den vil gjøre det mulig å handle hjemmefra. Brukeren skanner inn strekkoder på varer hun har gått tom for hjemme, kobler skanneren til en PC-en, og redigerer handlelisten før hun sender den til butikken. Der plukkes varene, og hun kan få hentet dem til avtalt tid, så sant butikken ikke tilbyr hjemkjøring.

For å avklare de tekniske utfordringene knyttet til dette, har prosjektet undersøkt:

  • Egnethet av valgt maskinvare
  • forutsetninger for fysisk oppkobling i butikk, og fra PC kontrollert av bruker
  • forutsetninger for overføring av data mellom enheter
  • muligheter og forutsetninger for databehandling i butikkenes eksisterende systemer

Skanneren som er tenkt brukt i hovedprosjektet minner om fjernkontrollen til en bilalarm. Varen skannes inn ved et trykk på skannerens pluss-tast, og fjernes igjen ved et trykk på minus-tasten. Forprosjektet har testet ut skanneren på et stort antall brukere, med ulik grad av IT-erfaring. De fleste som prøvde skanneren opplevde den som enkel å bruke, og den er robust nok til å tåle de påkjenningene den kan bli utsatt for.

Ulike muligheter for fysisk oppkobling av løsningen til en PC (hjemmefra) eller kasseapparat (i butikken) ble også vurdert. Foreløpig har en ikke kommet fram til enklere oppkoblingsmuligheter enn via kabel. Dette kan by på utfordringer for brukere som har nedsatt håndfunksjon, skjelver og lignende, fordi de kan ha vanskeligheter med å feste ledningen på rett plass i PC'en og skanneren på egenhånd. Inntil man har funnet en tilfredsstillende løsning på denne utfordringen, anbefales det ikke at hovedprosjektet satser på hjemmebestillingsvarianten av Smart Access.

Forprosjektet har også utviklet en prototyp på et program for ”tømming” av skannerens minne, og for viderebehandling av disse dataene. Tester med prototypen viste at tømming av minnet går raskt, og byr på få problemer med tanke på tap av data og lignende. Forutsetningene for å løse dette fullt ut i hovedprosjektet vurderes derfor som gode.

Det er også vurdert mulige løsninger for hvordan skanneren skal kommunisere med eksisterende systemer i butikkene. I hovedsak dreier dette seg om pris- og varedatabasene, for å ”oversette” EAN-strekkoder til varenavn, samt å knytte en pris til produktet. Videre må Smart Access kommunisere med kasseløsningen. Dette skjer ved at skannerens minne tømmes for informasjon i kassen, slik at kunden kan betale på vanlig måte. Kasseløsningene i butikkene er ikke bygget for slike operasjoner. Det må derfor utvikles programvare som gjør at systemene samarbeider, uten å forstyrre øvrig drift. I hovedprosjektet vil det bli gjennomført grundige tester, slik at man kan utvikle en tilfredsstillende løsning på dette.

En viktig del av forprosjektet var å mobilisere støtte i det offentlige med tanke på å stimulere butikkene til å investere i løsningen. PSI har gjennomført samtaler med enkelte kommuner og andre offentlige instanser. De fleste har på forhånd stilt seg positive til en form for refusjonsordning til de butikkene som installerer slike løsninger, men kan ikke ta endelig stilling til noe slikt før konkrete prosjekter foreligger.

Slik løsningen fremstår i første omgang, er den ikke brukbar for blinde og svaksynte. Det er også mange utfordringer som gjenstår å løse i forhold til brukere med skjelvinger og sterkt nedsatt håndfunksjon, brukere med kognitive funksjonsnedsettelser, for å nevne noen. Foreløpig har prosjektet konsentrert seg om rullestol- og rullatorbrukere.

PSI planlegger å sette i gang et hovedprosjekt i 2006. Dette forutsetter imidlertid at finansieringen går i orden, og at de kan frigjøres ressurser fra andre prosjekter. På et tidlig tidspunkt i hovedprosjektet vil de lage en plan for utviklingsmoduler som tilgodeser andre brukergrupper, samtidig som de også vil stimulere butikkene til å satse på andre ikke-teknologiske tiltak. PSI vurderer markedspotensialet for Smart Access som interessant, særlig om det kan utvikles løsning som på sikt vil kunne tas i bruk av funksjonsfriske brukere også.

Varighet: 1.1.2005 - 30.11.2005

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26