Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

SE - Seende ser for synshemmede ved hjelp av mobil videotelefoni (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Synshemmede Akademikeres Forening, Norges Blindeforbund, Post og Teletilsynet og Høyskolen i Finnmark.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS.

Innhold: Prosjektets hadde som hovedmål å undersøke hva som skal til for å etablere en teknisk løsning som gjør det mulig for seende å se for synshemmede ved hjelp av mobil videotelefoni.

Prosjektet ble inndelt i fem delmål:

 1. Teste kompatibilitet

  Fordi det i dag er brukbare skjermlesere og skjermforstørrere tilgjengelig for alle de fire hovedtypene av operativsystemer for mobiltelefoner/smarttelefoner, kan nesten alle anvendes av synshemmede. Kun en av fem synshemmede i Norge bruker smarttelefoner. Hele tre av fire anvender vanlige mobiltelefoner.

 2. Fokusintervjuer

  Det er gjennomført fire fokusgruppeintervjuer. De fleste har mobiler som kan benyttes til videotelefoni, men ingen hadde veldig mye erfaring med bruk av video. Sju av deltakerne hadde aldri prøvd videotelefoni på mobilen. Elleve av tolv svarte ja på om de trodde video kunne være nyttig i enkelte situasjoner. Alle ønsket seg en bemannet tjeneste for å slippe og belaste nettverket sitt.

 3. Analyse av teknisk løsninger

  Hovedkonklusjonen fra prosjektet, testing, fokusintervjuer og ekspertvurderinger er at nær alle oppgaver kan gjennomføres, bortsett fra å få tak i informasjon på objekter i bevegelse.

 4. Vurdere mulige tjenester

  Synshemmede ønsker en bemannet øyetelefonsentral. Andre alternativer vurderes kun som et supplement. I dag er det ingen gode alternativer for finansiering av en øyetelefonsentral.

 5. Legge grunnlag for et hovedprosjekt, dersom dette er hensiktsmessig.

  Selv om det er identifisert mange uløste oppgaver i forhold til å forbedre Øyetelefonen, viser analyser at dagens teknologi er fullt ut brukbar til å få seende assistanse ved hjelp av videotelefoni. Hovedutfordringen er å få en døgnbemannet øyetelefonisentral. Prosjektgruppen ser ingen mulighet til å få finansiert driften av en slik sentral, og det har ingen hensikt å følge opp med et hovedprosjekt.

Omtale av prosjektet på MediaLTs hjemmeside: http://www.medialt.no/news/kan-oyetelefonen-realiseres-ved-hjelp-av-mobil-videotelefoni-/809.aspx

Varighet: Januar - desember 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 08.07.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26