Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Rett fram: Tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester individuelt tilpasset gjennom brukerdialog. (Tilleggsprosjekt til Semicolon II i Verdikt)

Utfører: Asker kommune i samarbeid med Karde AS, More Software Solutions AS, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet og KS. I tillegg deltar Tellu AS med spesialisthjelp innen IKT.

Prosjektleder: Terje Grimstad, Karde AS.

Innhold: «Rett fram» har vært et tilleggsprosjekt til Semicolon II i Verdikt-programmet (www.verdikt.no), der målet er å bidra til økt samhandling i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor.

Hovedmålet for tilleggsprosjektet har vært å legge til rette for brukertilpasset presentasjon av tjenestetilbud til familier med funksjonshemmede barn, tilgjengeliggjort gjennom elektronisk brukerdialog.

Delmålene har vært:

  1. Etablere en demonstratortjeneste for presentasjon av offentlig tjenestetilbud, individuelt tilpasset den enkelte bruker gjennom elektronisk brukerdialog i Asker kommune.

    Demonstratortjenesten ble overlevert Asker kommune i november 2012. Barne- og familieenheten (BFE) har sagt seg tilfredse med demonstratoren og har nytte av tjenestemodulen i sitt arbeid.

  2. Utvikle en tjenestemodul som realiserer demonstratortjenesten.

    Arbeidet med en demonstratortjeneste har vært en prosess mellom Asker kommune og prosjektet, og de har i fellesskap kommet fram til utformingen av tjenesten. Prosessen har bestått av følgende steg: Kartlegge krav og domener, modellere informasjonsmodell, implementere Linked Open Data oppslagstjenester og implementere Asker Rett Fram Tjeneste.

I Rett Fram tilrettelegges det for brukertilpasset presentasjon av tjenestetilbud til familier med funksjonshemmet barn, tilgjengeliggjort gjennom elektronisk brukerdialog. Det er tatt utgangspunkt i regelverket fra Helsedirektoratet. Regelverket er i henhold til metoder og bruk av verktøy i SERES. Ut fra modellene gis det en grafisk fremstilling av en brukers rettigheter og krav til tjenester knyttet opp mot individuell plan. Den grafiske framstillingen er en tidslinje knyttet opp mot hvilke rettigheter familien og barnet har ved forskjellige alderstrinn. Tidslinjen populeres med rettigheter i hht modellene som er lagt i SERES, og blir til hjelp for familiekonsulenten når det skal lages en individuell plan for den enkelte familie.

Varighet: august 2011 - september 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.05.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26