Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

MultiRIT - Multimodale ReiseInformasjonsTjenester

Utfører: ITS Norge, i samarbeid med Statens Vegvesen v/Vegdirektoratet, NSB AS, Avinor AS, Jernbaneverket, Norsk Reiseinformasjon, Bravida Geomatikk, LogIT, Deltasenteret, Trafikanten Møre og Romsdal og SINTEF.

Prosjektleder: Marit Kjøsnes Natvig, SINTEF

Innhold: Uforutsette hendelser, som forsinkelser i kollektivtrafikken, køer og vanskelige trafikkforhold gjør det vanskelig for mange å planlegge en reise. Målet med prosjektet er å fremme etablering av nye, bedre og lettere tilgjengelige reiseinformasjonstjenester som skal hjelpe transportbrukere med å finne det beste reisealternativet og med tilpasse sin ferdsel til trafikkforholdene. Tjenestene skal favne alle transportformer (vei, sjø, bane, luft) og dekke både rutegående kollektivtransport og ikke rutegående transport (bilkjøring, sykling, gange) i ulike situasjoner og alle faser av reisen. Behov hos ulike brukerkategorier, som funksjonshemmede, ykessjåfører, forretningsreisende, turister, med flere skal støttes av tjenestene som etableres gjennom prosjektet.

Arbeidet i prosjektet bygger på resultatene fra forskningsrådsprosjektet ARKTRANS, se: www.arktrans.no. Her ble det utviklet et rammeverk for bedre og lettere tilgjengelige reiseinformasjonstjenester gjennom bruk av IKT.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres i MultiRIT:

  • Utarbeide en arkitektur som gjør det lettere å etablere integrerte tjenestetilbud med statisk og dynamisk reiseinformasjon, prisinformasjon, ”beste” rutevalg, og situasjons- og brukertilpasset informasjon som favner alle reisealternativ og ulike informasjonsbehov. Blant annet skal det defineres hvordan ruteinformasjon og dynamisk informasjon om trafikkforhold, samt ruteendringer og ruteavvik skal formidles. Videre skal man se på hvordan pris og kostnadsinformasjon skal formidles og beregnes, samt hvordan brukernes kontekst og preferanser skal defineres.
  • Arkitekturen og relevante tjenester skal testes ut i piloter for rutegående og ikke-rutegående transport, samt piloter som tilbyr multimodal dør-til-dør reiseplanlegging og situasjonsavhengig og behovsbestemt reise- og ruteinformasjon på mobilt utstyr.
  • Det skal etableres et kompetansenettverk som skal avklare relevante problemstillinger, sikre samarbeid mellom aktører og formidle kunnskap og informasjon fra prosjektet.
  • Det skal legges til rette for reiseinformasjonstjenester som dekker ulike brukergruppers behov, blant annet mennesker med nedsatt funksjonsevne. Informasjon om tilrettelegging skal for eksempel kunne formidles som en naturlig del av informasjon om holdeplassene.

For å sikre prosjektets brukerfokus skal man ha referansegrupper der aktører med relevant kompetanse deltar. Representanter for funksjonshemmede vil også bli invitert til å delta på arbeidsmøter hvor behov og løsninger diskuteres. Deltasenteret vil bistå med å finne fram til de rette representantene på disse møtene.

Varighet: 1.5.2005 - 30.4.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2005, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26