Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Lavterskel IKT for eldre: Bedre IKT-støtte i nybegynneropplæring av de eldste eldre (forprosjekt)

Utfører: Norsk Regnesentral i samarbeid med Seniornett Norge.

Prosjektleder: Ivar Solheim, Norsk Regnesentral

Innhold: Forprosjektets hovedmål var å bidra til nedbygging av funksjonshemmende barrierer for potensielle IKT-brukerne over 70 år. Det har vært fokusert på eldre med liten eller ingen IKT-erfaring og deres utfordringer i den første begynneropplæringen. Tanken har vært å legge til rette for individuelt tilpassede løsninger, såkalt personalisering.

Prosjektet har hatt følgende delmål:

  • Undersøke eldres brukerinteraksjon og læringsutfordringer i en tidlig begynnerfase som IKT-bruker.
  • Utarbeide forslag og krav til tilgjengelig og individuelt tilpasset IKT-støtte i den første opplæringsfasen, basert på observasjoner av eldres brukerinteraksjon og læringsutfordringer i tidlig begynnerfase.
  • Legge kunnskapsgrunnlag og etablere samarbeidsrelasjoner for et internasjonalt hovedprosjekt (AAL eller tilsvarende), som skal utvikle en verktøykasse for utvikling av et internasjonalt hovedprosjekt.

Målgruppen har i utgangspunktet vært personer over 70 som ikke allerede er PC-brukere. I tråd med prinsippet om universelt utformede løsninger, har prosjektet vært rettet mot funksjonshemmende hindringer og utfordringer for eldre med ulike typer funksjonsnedsettelser. Gode løsninger for eldre og personer med funksjonsnedsettelser viser seg ofte å være nyttig for alle typer brukere.

Prosjektet har omfattet følgende aktiviteter:

  • Kartlegging av eldre førstegangbrukeres IKT-utfordringer.
  • Kartlegge eksisterende modeller og løsninger for PC-støttet opplæring for 70+gruppen.
  • Definere krav til IKT-støtte i opplæringen som kan gi lavere og terskel for bruk.
  • Utforme skisse til hovedprosjekt, etablere kontakter og initiere arbeid for bygging av et konsortium av partnere for en søknad om hovedprosjekt, for eksempel til AAL-programmet.

Internasjonalt hovedprosjekt under AAL

Basert på forprosjektets resultater og kartlegging av beslektede prosjekter, ble det utformet en søknad til AAL om støtte til hovedprosjektet "MobileSage - situated adaptive guidance for the mobile elderly". Norsk Regnesentral leder prosjektkonsortiet, som omfatter partnere fra Norge, Spania, Romania og Storbritannia. Søknaden fikk meget positiv evaluering av det faglige ekspertpanelet i AAL, og det planlegges oppstart av prosjektet våren 2011. Det blir lagt ut en fyldig prosjektbeskrivelse på IT Funks hjemmeside under AAL Projects (engelskspråklig).

Varighet: April – oktober 2010 (forprosjekt, avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.08.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26