Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

JusFone - en smarttelefon for alle (forprosjekt)

Utfører: Norsk Regnesentral i samarbeid med Richard Chan og Seniornett Norge.

Prosjektleder: Øystein Dale, Norsk Regnesentral

Innhold: Prosjektets hovedmål var å teste konseptet for smarttelefonen JusFone med seniorer og få innspill til den videre utforming av JusFone, samt bidra til utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner generelt.

Innhold: Prosjektets hovedmål var å teste konseptet for smarttelefonen JusFone med seniorer og få innspill til den videre utforming av JusFone, samt bidra til utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner generelt.

Følgende delmål (aktiviteter) ble gjennomført i forprosjektet:

  1. Utprøving av prototyp av JusFone-tastatur med seniorer.
  2. Sammenligne JusFone-tastaturet med berøringsskjerm og andre betjeningsmetoder.
  3. Kartlegge hvilke funksjoner seniorbrukere ønsker i en smarttelefon, og hvilke tjenester de kan tenke seg å nyttiggjøre seg via denne, deriblant tjenester innen helse og omsorg.
  4. Spre kunnskap utviklet i prosjektet.
  5. Få erfaringsmateriale som kan benyttes til en søknad til AAL og andre nasjonale og internasjonale FoU-programmer.

Resultater:
Målet for prosjektet var å utvikle og brukerteste konsepttelefonen JusFone med seniorer og fremme utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner. 12 brukertester av JusFone tastaturet ble gjennomført, med flere positive tilbakemeldinger og innspill på mulige forbedringer. Disse erfaringene gir grunnlag for å videreutvikle tastaturet.

Det ble gjennomført en kartlegging av 300 seniorers bruk av mobiltelefoni i form av en nettbasert spørreundersøkelse blant Seniornetts medlemmer. Spørsmålene gjaldt bruk, utfordringer, ønsker ved nyanskaffelse og interesse for nye mobile tjenester. Resultatene viste at seniorer primært bruker mobiltelefon til å ringe og sende SMS, men en god del bruker også mer avanserte funksjoner som kamera og MMS. 18 prosent av de spurte hadde installert såkalte mobile applikasjoner (Apps). Seniorer legger vekt på enkle funksjoner og menyer når de kjøper ny mobiltelefon, og de er interessert i nye mobile tjenester som betaling og sporing ved hjelp av GPS.

Prosjektet har bidratt med kunnskap som belyser seniorers bruk, ønsker og utfordringer ved bruk av mobiltelefoni generelt og smarttelefoner spesielt. Det er også generert ny kunnskap om hvilke framtidige mobile tjenester som ønskes å benyttes. Prosjektet har bidratt til å sette temaet tilgjengelige smarttelefoner på dagsordenen, blant annet gjennom seminaret "Smarttelefoner for alle" våren 2011. Prosjektet har fått inn en rekke innspill til videreutvikling av konsepttelefonen JusFone.

Prosjektets resultater er samlet i en fagrapport som publiseres på Norsk Regnesentrals nettsider i august 2011. Resultatene fra forprosjektet vil også bli brukt i søknader til relevante nasjonale og internasjonale utlysninger av FoU- midler.

Varighet: September 2010 - mai 2011 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.08.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26