Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Hocus Focus - Håndholdt skanner med display som skal gi brukeren funksjonell lesehjelp (forskningsdel av OFU-prosjekt)


Utfører: Applica Attend AS, i samarbeid med Rikstrygdeverket

Prosjektleder: Hilde Elisabeth Tallaksen

Innhold: Prosjektet er gjennomført som en del av et større offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) mellom Applica Attend AS, Rikstrygdeverket og Innovasjon Norge. Målet var å utvikle et mobilt leseverktøy, kalt Hocus Focus, som kunne gi funksjonell lesehjelp for de som sliter med lesevansker. IT Funk har støttet den forskningsbaserte utviklingen av leseverktøyet.

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med relevante bruker- og fagmiljøer, som Bredtvedt Kompetansesenter, Dysleksiforbundet, NONITE, VOX, Kristiansand Voksenopplæringsinstitutt, Optiker Stenersen, Kristiansand og PP-tjenesten i Kristiansand. Professor Finn-Egil Tønnessen ved Senter for Leseforskning / Høyskolen i Stavanger / Høyskolen i Agder har bistått prosjektet både metodisk og faglig.

Produktet som er utviklet er en håndholdt skanner med display, - et ”leseøye” som henter inn skriftlig informasjon og fremstiller den på en måte som gjør at personer med lesevansker får enklere tilgang til innholdet. Brukeren skal kunne tilegne seg innholdet ved hjelp av grafisk fremstilling på skjermen eller ved hjelp av lyd. Den grafiske løsningen bygger på en test utført i et forprosjekt som ble støttet av IT Funk i 2003. Her ble ulike displaydesign og lesemetoder testet ut på 46 lesesvake elever i 5-7. klasse. Syv lesemetoder ble testet ut på to elevgrupper: 1) de som leser senere enn gjennomsnittet, men som ikke har noen diagnose og 2) de som har spesifikke lærevansker (dysleksi). Resultatene fra forprosjektet er dokumentert og evaluert i en rapport. Nærmere opplysninger kan fås fra prosjektleder Hilde Elisabeth Tallaksen.

Basert på kunnskapen om hvilken fremstilling som ga best effekt på lesehastighet og feillesing, ble det utviklet en pilotserie på 10 operative prototyper av leseverktøyet. Lesehemmede har problemer med å orientere seg i teksten. Fordelen med Hocus Focus er at den skanner inn et bredere tekstfelt enn de håndholdte linjeskannere som finnes på markedet. Dette gjør det mulig for lesehemmede å tilegne seg innholdet uten at de trenger å ha kontroll med hvor i tekstbildet de befinner seg.

Produktet skal ikke erstatte ordinær pedagogisk lesetrening, men bidra til økt selvstendighet. Hocus Focus kan også være et nyttig hjelpemiddel for dyslektikere og svaksynte i alle aldre som ønsker å tilegne seg skriftlig informasjon i hverdagen.

Kravspesifikasjonen for Hocus Focus er definert ut fra brukernes behov. Ved utformingen er det lagt vekt på stor appell til barn og unge; Hocus Focus skal være kult å eie og bruke. Det er blitt et hendig, lite produkt, som består av en visningsskjerm med touch, skanner, skannetast og navigeringstaster. Det vil ha utgang for lader, hodesett og PC.

Produktet er patentsøkt. Før det settes i produksjon, skal det testes ut blant brukerne og optimaliseres i forhold til de krav man har satt til kvalitet og brukervennlighet. Tilleggsaktivitetene gjennomføres ved hjelp av en ekstra bevilgning via OFU-kontrakten. Parallelt vil det bli gjennomført markedsaktiviteter for å videreutvikle produktet i forhold til flere brukergrupper, som svaksynte, afatikere, fremmedspråklige osv.

For å kunne tilby leseverktøyet til en akseptabel pris, håper man å få det godkjent for refusjon fra Folketrygden. Produktet vil bli tilgjengelig på markedet i 2006. Se også produktets hjemmeside: www.hocus-focus.no.

Varighet: 1.9.2003 - 1.9.2005 (Avsluttet).

Programtilknytning i Forskningsrådet: : Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26