Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Forbedret GPS for synshemmede (forprosjekt)

Utfører: MediaLT AS i samarbeid med Huseby Kompetansesenter, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Norges Blindeforbund, Høgskolen i Østfold, Statens Kartverk, Universitetet i Oslo og Synshemmede Akademikeres Forening.

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS.

Innhold: Prosjektets hovedmål var å foreslå geodata og forbedrede tilbakemeldinger som kan benyttes til utvikling av nye GPS-løsninger for synshemmede.

Prosjektet var inndelt i fire delmål/milepæler:

 1. Analyse av eksisterende GPS-teknologi

  Testene viser at GPS kan være et nyttig supplement til andre mobilitetshjelpemidler for synshemmede, men det er store potensialer for videreutvikling av teknologien. Mangelnde geodata og dårlige brukergrensesnitt er de to primære utfordringene. Det bør også jobbes med økt presisjon, dvs forbedret posisjonering. GPS fungerer ikke innendørs, og en forbedret navigeringsløsning for synshemmede bør derfor også inneholde teknologi for innendørs navigering.

 2. Vurdere nytten av kompass, akselerator og andre støtteteknologier

  Apper for iPhone kombinerer GPS med kompass, akselerator og wlan triangulering, men det kan i liten grad vurderes hvor mye disse teknologiene utnyttes.

 3. Definere behov for utvidede geodata

  Den største mangelen med dagens kart, er ikke at gangveier, fotgjengerområder, gangbruer etc er med. Kartene er laget for bilkjøring. Det finnes foreløpig verken frittstående GPSer eller apper som kan brukes av blinde og sterkt svaksynte.

 4. Legge grunnlag for et hovedprosjekt, dersom dette er hensiktsmessig

  Siden behovet for forskningsinnsats er stort, ønsker prosjektet å arbeide for å få på plass et eller flere hovedprosjekter. Utfordringene er både lokale og internasjonale.

  Det kan derfor ligge til rette for både norske og internasjonale prosjekter.

Omtale av prosjektet på MediaLTs hjemmeside: http://www.medialt.no/news/forbedret-gps-for-synshemmede/810.aspx

Varighet: Januar - desember 2012 (prosjektet er avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 08.07.2012, og ble sist oppdatert 29.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26