Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

FILM mellom ørene (pilotprosjekt)

Utfører: Media Lunde Tollefsen (MediaLT AS) i samarbeid med Norges Blindeforbund, NRK, Norsk Filmstudio, Norske Film- og TV-produsenters Forening og Mediehøgskolen Gimlekollen

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT AS

Innhold: I pilotprosjektet er prinsippet om universell utforming ført et skritt videre inn i TV- og filmverden, ved at man har sett på hva som kan gjøres i forarbeidet og under produksjonen av en film for å redusere behovet for tilrettelegging i etterkant. Målet har vært å kunne tilby universelt utformet film gjennom bruk av redundant, akustisk informasjon (synstolking) allerede når filmen lanseres.

Denne tilnærmingen rommet flere spennende FoU-utfordringer:

 • Hva kan gjøres i planleggingen av filmen for å redusere behovet for tilrettelegging i etterkant?
 • Hva er det mulig å gjøre i redigeringsarbeidet for å erstatte behovet for synstolking?
 • Hva gir merverdi og fører til en bedre filmopplevelse for alle?
 • Skal filmens skuespillere også brukes i tilretteleggingsarbeidet for å bevare det kunstneriske uttrykket?
 • Hvilke andre grupper enn synshemmede kan ha nytte av synstolking? Aktuelle her er eldre og personer som finner det vanskelig å tolke og forstå levende bilder, f eks ulike grupper med kognitiv svikt.

Prosjektet omfattet følgende oppgaver:

 1. Avklare rettighetsspørsmål, etablere avtale med filmprodusenten og velge ut en ny, norsk film.
 2. Definere og lage testeksempler på lydlegging av film som antas å kunne redusere behovet for synstolking.
 3. Gjennomføre brukertester av testeksemplene.
 4. Produsere første fullversjon av filmen.
 5. Gjennomføre brukertester av første fullversjon.
 6. Revidere første fullversjon i tråd med tilbakemeldingene og lage endelig versjon.
 7. Utvikle talemenyer som kan brukes på DVD-en.
 8. Finne fram til varige finansieringsløsninger for synstolking av norske filmer.
 9. Etablere teknisk utstyr for synstolking på en kino i Oslo.
 10. Utrede og (eventuelt) legge grunnlaget for et internasjonalt prosjekt.

I samarbeid med Storyline Studios ble familiefilmen "Bestevenner" lagt til rette for synstolking og kinovisning i Oslo. I forkant av kinovisningen ble ulike typer teknisk utstyr testet. Utstyret gjorde det mulig å distribuere synstolkingen trådløst til folks øretelefoner i kinosalen. Dette var første gang synstolking av film på en slik måte ble utprøvd i verdenssammenheng.

Intervjuer etter visningen viste at synshemmede var svært tilfreds med den tekniske løsningen med unntak av de deler av filmen der musikken var høy.

Prosjektet har gitt MediaLT og samarbeidspartnerne ny kunnskap om tilrettelegging av film for synshemmede. Denne kunnskapen vil bli anvendt for ytterligere å forbedre synstolking i Norge, samt i framtidige produksjoner med ekstra lydlegging. I løpet av prosjektet er det lagt grunnlag for en varig finansiering av synstolking i Norge, og det vil bli jobbet videre med å få gjennomslag for at midler øremerkes for utvalgte produksjoner med ekstra lydlegging. Teknisk utstyr for distribusjon av synstolket film på kino er på plass, og i samarbeid med Norges Blindeforbund vil det arbeides for at norske kinoer kjøper inn slikt utstyr.

Resultatene formidles til et bredt publikum via presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser. MediaLT viser i februar 2010 resultatene på Film & Kinos årlige seminar for filmbransjen i Norge, der alle kinosjefene er til stede. Storyline studios holder foredrag i relevante bransjefora om lyd som informasjonsformidler og arbeidsmåter for å gjøre filmopplevelser tilgjengelig via lyd.

MediaLT har etablert en egen nettside, www.synstolking.no, der informasjon om tilrettelegging av film for synshemmede vil bli publisert.

Se også nyhetssaker:

Varighet: Juni 2009 - desember 2009 (avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26