Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker

Utfører: MediaLT, i samarbeid med Norges Blindeforbund, Huseby kompetansesenter, Institutt for spesialpedagogikk (Universitetet i Oslo), Lydbokforlaget AS, Blindes Produkter AS, Bo Jo Tveter AS, KABB, Utdanningsdirektoratet og Norges lyd og blindeskriftsbibliotek

Prosjektleder: Morten Tollefsen, MediaLT

Innhold: Målet med prosjektet var å utvikle og evaluere metoder og standarder for produksjon av DAISY fulltekstbøker, samt utarbeide retningslinjer for når ulike løsninger kan benyttes. Med fulltekstbøker menes lydbøker der tekst og bilder synkroniseres med tale.

DAISY er en internasjonal standard for multimediabøker. Forkortelsen står for Digital Accessible Information SYstem. Bøkene kan inneholde lyd, tekst og bilder. DAISY-formatet ble opprinnelig laget for synshemmede og andre med ulike former for lesevansker. Bedre produksjonsverktøy og muligheter for bruk av kunstig tale har gjort fulltekstbøker enklere å lage. Ulike avspillingsmuligheter gjør at standarden har potensial for å kunne brukes av mennesker med svært ulike forutsetninger og behov. Siden DAISY har vært en teknologidrevet prosess, har en hatt liten kunnskap om brukernes erfaringer.

Gjennom brukerundersøkelser og tester av avspillingsverktøy har prosjektet bidratt til ny kunnskap om hvem som har nytte av fulltekst DAISY-bøker, hvordan ulike avspillingsverktøy fungerer, samt hvordan verktøyene bør utvikles og tilpasses for å kunne brukes av alle. Det ble også utviklet ulike retningslinjer for produksjon av DAISY-bøker, både pedagogiske og tekniske retningslinjer; inkludert retningslinjer for bruk av fulltekstbøker generert ved hjelp av kunstig tale.

Følgende brukerundersøkelser ble gjennomført i prosjektet:

  • En spørreundersøkelse til både elever og lærere på alle norske skoler som brukte DAISY-bøker i 2005 (ca 600 skoler), med fokus på lese- og skrivesvake elever.
  • Dybdeintervjuer med utvalgte brukergrupper, både lese- og skrivesvake, samt sterkt synshemmede.
  • En åpen nettbasert undersøkelse til en bredere målgruppe. En oppsummering av resultatene fra denne undersøkelsen er tilgjengelig på nettadressen: http://medialt.no/?pageId=174, på MediaLTs hjemmeside.
  • Tester av tre norskspråklige avspillingsverktøy

To masteroppgaver ved Universitetet i Oslo ble gjennomført i tilknytning til prosjektet. Resultatene fra spørreundersøkelsen til skolene, samt testene av avspillingsverktøyene er publisert i masteroppgaven Appraising and Evaluating the Use of DAISY, For Print Disabled Students in Norwegian Primary- and Secondary Education, skrevet av Miriam Nes, ved Institutt for informatikk, våren 2007. Resultatene fra dybdeintervjuer med brukere med lese- og skrivevansker er publisert i masteroppgaven Når boka er tung å fordøye, skrevet av Natalia Lundeland, ved Institutt for spesialpedagogikk, våren 2006.

Prosjektet konkluderer at DAISY er et egnet format som leserne liker”, men at det er et stort behov for informasjon og kompetanseheving. Dette gjelder spesielt innen skoleverket. Resultatene viser at fulltekst DAISY er svært godt egnet som læremateriell, men at potensialet ikke utnyttes godt nok. Skjønnlitteratur og annet materiell, som blader og magasiner fungerer fint i DAISY-formatet, og det er det viktig med god struktur på innholdet, med sidetall, kapittelinndeling med mer.

DAISY synes også å være godt egnet for det generelle markedet for digitale lydbøker. Som et skritt i retning av kommersialisering har prosjektet lansert en bok for kommersielt salg: "Århundrenes legende”, av Victor Hugo, i Bjørnstjerne Bjørnsons gjendiktning. MediaLT har også vært i kontakt med et forlag som vurderer å utgi alle skolebøker i DAISY fulltekst.

Selv om de fleste brukerne foretrekker at DAISY-produksjoner leses inn av mennesker, kan bruk av syntetisk tale i noen tilfeller redusere produksjonstid og kostnader betydelig. Syntetisk tale vil derfor være svært aktuelt i forbindelse med tidsaktuelle publikasjoner som blader og aviser med mer, og i de tilfeller DAISY-bøker ellers ikke ville blitt produsert på grunn av manglende ressurser.

En fullstendig versjon av retningslinjene som ble utviklet i prosjektet kan fås ved henvendelse til Huseby kompetansesenter. På MediaLTs hjemmeside er det publisert en kortversjon av retningslinjene for produksjon av DAISY-bøker.

Prosjektet Brukererfaring med DAISY fulltekstbøker, er nærmere beskrevet på MediaLTs nettsider.

Varighet: 1.5.2005 - 31.12.2006 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2005, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26