Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Brukermedvirkning - for alle? (forprosjekt)

Utfører: Pharos AS i samarbeid med Samfunnsøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Prosjektleder: Ingunn Rasmussen Sørlie, Pharos AS

Innhold: Målet for prosjektet var å foreslå strategier og tiltak for å øke kvaliteten på og omfanget av brukermedvirkning, i første omgang i prosjekter i IT Funk og AAL. Arbeidet fokuserte på hvordan man i teori og praksis kan få til brukermedvirkning for personer med kognitive begrensninger.

Prosjektet hadde fire delmål:

  1. Beskrive og definere målgruppen "personer med kognitive begrensninger".
  2. Dokumentere teori og praksis i gjennomførte IT Funk og AAL-prosjekter.
  3. Følge to relevante cases: "Åpen linje" - et samarbeid mellom Lovisenberg sykehus, Oslo kommune og Hospital IT og "Utviklingsprogram om yngre personer med demens 2009-2011", Demensplanen 2015.
  4. Utforme sluttrapport og sjekkliste for publisering på IT Funks hjemmeside

Personer med kognitive begrensninger er en bredt sammensatt gruppe, og er representert i alle hovedkategorier av funksjonsnedsettelser:

FunksjonsnedsettelseAntall
Synshemmede130 000
Hørselshemmede600 000
Lese- og skrivevansker 500 000 (inkl. dyslektikere)
Eldre over 80 årca 5% av befolkningen
Personer med psykiske utfordringer800 000
Celebral parese6 000
Demens70 000

Prosjektet konkluderer med at samlekategorien "personer med kognitive begrensninger" ikke er godt egnet i arbeidet med brukermedvirkning. Det er behov for mer systematisk, metodisk innsats for brukermedvirkning for alle grupper med fysiske og/eller kognitive begrensninger, altså generelle tiltak for å styrke brukermedvirkning.

I tillegg er det behov for spesiell innsats overfor personer med psykiske begrensninger, som er en undergruppe av kognitive begrensninger. Prsoner med psykiske begrensninger utgjør også en sammensatt gruppe, som omfatter alt fra medfødte, varige begrensninger, til tilstander som utvikler seg gradvis med alder eller sykdom, og begrensninger som inntrer plutselig på grunn av ulykker eller tilsvarende . Tilstanden kan ha ulik varighet, fra kortvarig til permanent. Behovet for etiske retningslinjer i møtet med disse gruppene er stort. I utdanningene innen helse- og omsorgsfag er slik kunnskap integrert, mens det mangler kunnskap og retningslinjer om det som skjer når utviklere og tjenesteytere fra andre fagområder kommer tett inn på brukeren, ofte i deres eget hjem.

Konklusjoner og forslag til oppfølging

Det er behov for å styrke brukermedvirkning generelt, ikke kun overfor enkelt grupper. Derfor foreslår prosjektet følgende tiltak i regi av IT Funk og samarbeidspartner:

  • Utarbeide en standard for brukermedvirkning i samarbeid med Standard Norge.
  • Utvikle kanaler der sluttbrukere får mulighet til å utøve konsumentmakt, for eksempel i forbindelse med NAVs rammeavtaler.
  • Utforme etiske retningslinjer for brukermedvirkningsprosesser som involverer særlig utsatte grupper, som personer med psykiske begrensninger. Etiske retningslinjer er spesielt viktig for forskere og tjenesteytere som har personer i denne gruppen som brukere. Mulighetene for samarbeid med de forskningsetiske komitéer om dette bør undersøkes. Det er også viktig å få fram etiske hensyn i den kontakt som utviklere og leverandører har med sluttbrukere, blant annet i veiledere om universell utforming og brukersentret design og utvikling generelt. IT Funk bør her samarbeide med Norsk Designråd.

Behovet for etiske retningslinjer for næringslivet øker i takt med at grenseflaten mellom leverandører og brukere/konsumenter stadig blir større: Teknologibaserte løsninger blir stadig mer utbredt, også i helse- og omsorgssektoren, og teknologien gir større rom for individuelle valg og tilpasning til den enkelte brukers ønsker og forutsetninger, både ved bruk i hjemmet og på institusjon .

Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av Rudolph Brynn fra Standard Norge, Øystein Johnsen fra Abilia AS og Kaja Misvær fra Designit AS.

Sluttrapporten er publisert i IT Funks dokumentsamling: Brukermedvirkning - for alle?

Varighet: Februar - desember 2010 (forprosjekt, avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26